kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Czy dzieci odpowiadają za długi mieszkaniowe?

Zadłużenie mieszkaniowe powstaje wtedy, gdy nie realizujemy w terminie opłat za jego użytkowanie. W przypadku mieszkań wynajmowanych z mieszkaniowego zasobu gmin są to opłaty naliczone przez wynajmującego, zwane opłatami czynszowymi, a ich wysokość jest ustalana zgodnie z zasadami polityki czynszowej. Opłaty za mieszkania w spółdzielniach mieszkaniowych są ustalane przez poszczególne spółdzielnie i obejmują koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.  Natomiast wysokość opłat za lokale wynajmowane na wolnym rynku jest wynikiem negocjacji wynajmującego i najemcy, a wszelkie zasady regulowania opłat powinny zostać określone w umowie.

 

W przypadku zaległości z tytułu opłat niezależnych od właściciela lokalu (dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych) odpowiedzialność dotyczy osób, które są stroną umowy z dostarczycielem lub odbiorcą przez czas trwania umowy. Zwykle stroną umowy jest osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (najemca, członek spółdzielni, właściciel). 

 

W zależności od rodzaju zajmowanego lokalu odpowiedzialność za opłaty osób wspólnie zamieszkujących różni się.

 

mieszkanie wynajmowane z zasobów gminy 

W przypadku najmu lokalu, za opłaty są odpowiedzialni najemcy (małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa).Oprócz najemców obowiązek uiszczania opłat należy do wszystkich dorosłych wspólnie zamieszkujących. Oznacza to, że obowiązek obejmuje też dorosłe dzieci, zaraz po ukończeniu przez nie 18 roku życia. I nie ma znaczenia, czy dorosłe dziecko uczy się oraz czy osiąga dochody pozwalające dokonywać opłat. Odpowiedzialność tych osób ogranicza się jedynie do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

 

Należy zwrócić uwagę, że meldunek w lokalu jest potwierdzeniem zamieszkiwania i jeśli dorosłe dziecko wyprowadzi się z lokalu, ale nie wymelduje z niego, może zostać przez wierzyciela zobowiązane do uregulowania zaległych opłat.

 

mieszkanie wynajmowane od prywatnej osoby

W przypadku umowy cywilno-prawnej zobowiązani solidarnie będą wszyscy najemcy (np. małżeństwo lub para żyjąca w związku partnerskim, grupa studentów wspólnie wynajmująca mieszkanie) oraz inne dorosłe osoby uprawnione do wspólnego zamieszkiwania. Właściciel mieszkania, w przypadku zaległości może żądać ich zwrotu od jednej z tych osób, kilku lub od każdej z osobna. Właściciel może też wykorzystać na uregulowanie zaległości kaucję pobraną przy spisywaniu umowy.

 

mieszkanie spółdzielcze lokatorskie

Inaczej określona jest odpowiedzialność za opłaty dorosłych dzieci w przypadku mieszkań spółdzielczych lokatorskich (na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Z odpowiedzialności za opłaty eksploatacyjne wyłączone zostały pełnoletnie dzieci i wnuki członków spółdzielni i właścicieli lokali, jeżeli pozostają na ich utrzymaniu (jest w tym przypadku zdecydowana różnica w odpowiedzialności za opłaty dorosłych dzieci, w stosunku do lokali wynajmowanych z zasobów miasta). Natomiast, jeżeli udostępnimy komuś mieszkanie spółdzielcze, to również ta osoba ponosi odpowiedzialność za opłaty za okres faktycznego korzystania z lokalu.

 

solidarna odpowiedzialność rodziców i dorosłych dzieci

Odpowiedzialność pełnoletnich osób za zapłatę czynszu oraz innych należnych wynajmującemu opłat jest odpowiedzialnością solidarną. Oznacza to, że właściciel mieszkania (np. gmina) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich wspólnie zamieszkujących osób łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Czyli wspólnie mieszkający dorośli zobowiązani są do spłaty całego długu, a nie jak sądzą niektórzy, tylko przypadającej na niego części. Gdy sami dokonamy spłaty, będziemy mogli żądać od pozostałych, zwrotu pieniędzy w częściach im odpowiadających.

 

W przypadku członków spółdzielni, właścicieli niebędących członkami spółdzielni lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali z solidarnej odpowiedzialności za opłaty są wyłączeni pełnoletni zstępni pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

 

Dzieci najczęściej nie wiedzą, czy opłaty za mieszkanie są wnoszone, czy też nie. Niestety w praktyce zdarza się, że właściciel mieszkania (np. gmina) występuje z nakazem zapłaty o zaległe opłaty do pełnoletnich dzieci, zaraz po osiągnięciu przez nie pełnoletniości. Gminy żądają wówczas uregulowania zadłużenia za czas, kiedy dzieci nie były jeszcze pełnoletnie. Dzieje się tak, ponieważ wierzycielowi zależy, aby nakaz zapłaty obejmował jak najwięcej osób, co zwiększa prawdopodobieństwo wyegzekwowania zadłużenia. Najczęściej młodzi ludzie uczą się, aby potem zdobyć lepszą pracę. I to właśnie wtedy, gdy podejmują pracę, po raz pierwszy dowiadują się, że jest przeciwko nim prawomocny nakaz zapłaty, a komornik prowadzi egzekucję z osiąganego przez nich wynagrodzenia. 

 

Uwaga: Jeśli właśnie osiągnęliśmy pełnoletniość, a mieszkamy w lokalu wynajmowanym przez rodziców, dowiedzmy się u właściciela lokalu, czy nie ma na koncie mieszkania jakiś zaległości (rodzice, nie chcąc nas martwić, mogą nie mówić o kłopotach finansowych rodziny). 

 

odpowiedzialność za długi powstałe przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności

Jeśli dowiadujemy się o zadłużeniu pamiętajmy – za wszelkie długi mieszkaniowe, które powstały przed osiągnięciem przez nas pełnoletniości nie możemy brać odpowiedzialności. 

W  przypadku, kiedy wierzyciel wystąpi przeciwko nam do sądu, musimy złożyć skuteczny sprzeciw w ciągu 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty. Jeśli nie złożymy sprzeciwu, nakaz uprawomocni się i poniesiemy odpowiedzialność za nie swoje długi.

 

Jeśli, jako rodzice, mamy świadomość rosnącego zadłużenia czynszowego, nie ukrywajmy tego przed naszymi dziećmi, aby miały szansę bronić się przed nie zawinionym długiem. 

 

mieszkanie własnościowe

W przypadku mieszkań własnościowych stanowiących odrębną własność jesteśmy zobowiązani do opłat wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy ich właścicielami. W przypadku współwłasności – współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną

w stosunku do wielkości ich udziałów. Opłaty obejmują wydatki związane z utrzymaniem lokalu, koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (comiesięczna zaliczka na poczet zarządu nieruchomością wspólną) oraz zaliczkę na fundusz remontowy, stosownie do wysokości naszego udziału. Wspólnoty mieszkaniowe nie mają podstaw prawnych, by domagać się pokrycia kosztów zarządu i utrzymania mieszkań od innych domowników ( w tym również pełnoletnich dzieci). Właściciel odpowiada za pokrycie kosztów również wtedy, gdy nie korzysta z lokalu, czyli np. wtedy, gdy jest ono wynajmowane.

 

 

 

stan prawny na 24.09.2014 r. 

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2014.150) 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.03.119.1116)

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.85.388 ze zm.)