kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak zorganizować zgromadzenie publiczne?

Zgromadzenia publiczne to zorganizowane na ogólnodostępnej przestrzeni zgromadzenie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wyrażenia wspólnego stanowiska. Każdy obywatel i każda organizacja może zorganizować zgromadzenie publiczne, pod warunkiem zgłoszenia takiego zgromadzenia najpóźniej na trzy dni robocze w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zgromadzenia. W zawiadomieniu, oprócz danych organizatora, musi on wskazać:

- cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

  • miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, a w przypadku gdy planowane jest przejście uczestników zgromadzenia także trasę przejścia ze wskazaniem miejsca jego rozpoczęcia i zakończenia,
  • określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

 

Organ gminy może zakazać zgromadzenia publicznego, jeżeli jego cel lub forma jest niezgodna z przepisami, lub może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Zakaz taki jest decyzją administracyjną i może zostać zaskarżony do sądu administracyjnego (zobacz więcej w serwisie poradnik.ngo.pl - Co to jest zgromadzenie publiczne?).

 

stan prawny 2014 r.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U.2013.397)