kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co to jest inicjatywa lokalna?

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadania publicznego we współpracy z mieszkańcami. Mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego mogą sami, lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, złożyć do jednostki samorządu terytorialnego wniosek o realizację zadania publicznego na terenie swojego miejsca zamieszkania (w przypadku organizacji miejsca siedziby).  Każdy samorząd określa tryb i kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lojalnej. Kryteria te powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej (zobacz więcej w serwisie administracja.ngo.pl - Co to jest inicjatywa lokalna?).

 

Inicjatywa lokalna może dotyczyć, między innymi:

  • budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz innych obiektów (pod warunkiem, że są one własnością jednostek samorządu terytorialnego),
  • edukacji, oświaty i wychowania,
  • działalności charytatywnej,
  • sportu i turystyki,
  • ochrony przyrody,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

stan prawny na 22.06.2014 r.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2010.234.1536)