kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak złożyć skargę lub wniosek?

Dla aktywnego obywatela zrzeszonego w organizacji, lub działającego samodzielnie, nieocenioną pomocą jest kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący dwa tryby - wnioskowy i skargowy - za pomocą których można skutecznie wpływać na działania administracji.

 

Zarówno skargę, jak i wniosek, można składać w imieniu własnym, w imieniu osób trzecich (za ich zgodą) lub w interesie publicznym. Wnieść je można pisemnie, pocztą elektroniczną, a nawet ustnie do protokołu.

 

Przedmiotem skargi jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, jak również bezzasadne przeciąganie załatwienia sprawy. Skargę składa się zawsze do organu „wyższego”. Na wójta, burmistrza lub prezydenta skarżymy się do rady gminy, na radę gminy - do wojewody, na wojewodę - do ministra, na ministra - do premiera, itp. Organ otrzymujący skargę powinien ją załatwić nie później niż w ciągu miesiąca.

 

Przedmiotem wniosku są sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb obywateli. Wniosek należy złożyć do organu właściwego ze względu na przedmiot wniosku. Wniosek powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia. Jeśli jesteśmy niezadowoleni ze sposobu załatwienia naszego wniosku, możemy wnieść skargę.

 

 

stan prawny na 22.06.2014 r.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013.267)