kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Gdzie jeszcze szukać informacji?

Ważnym źródłem informacji mogą być nasi reprezentanci, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W przypadku spraw o charakterze lokalnym, podstawowym źródłem informacji będą organy gminy. Ich działalność jest jawna, obywatel ma prawo uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, ma także prawo dostępu do dokumentów, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy o samorządzie gminnym „radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia”. Na stronie urzędu powinniśmy znaleźć listę radnych, wraz z informacją o ich dyżurach. Warto korzystać z tego narzędzia, najlepiej przedstawiając sprawę radnym różnych opcji. Im więcej osób poinformujemy, tym większa szansa, że ktoś podejmie interwencję.

 

Podobne obowiązki wobec obywateli mają posłowie i senatorowie. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora mówi, że „posłowie i senatorowie mają prawo uzyskiwać od członków Rady Ministrów oraz przedstawicieli właściwych organów i instytucji państwowych i samorządowych informacje i wyjaśnienia w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków poselskich lub senatorskich”. W praktyce oznacza to możliwość zadania pytania lub złożenia interpelacji poselskiej w każdej właściwie sprawie, zarówno ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Większość parlamentarzystów prowadzi regularne dyżury w swoich biurach poselskich, można się też z nimi kontaktować mailowo. 

 

stan prawny na 22.06.2014 r.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U.2011.7.29)