kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co, gdy chcemy jechać z dzieckiem za granicę?

Wyjazd dziecka za granicę należy do tzw. istotnych spraw dziecka. Decyzję w tym zakresie muszą więc podjąć oboje rodzice, chyba że:

 • jedno z nich nie żyje,
 • jest pozbawione władzy rodzicielskiej lub ma tę władzę ograniczoną i jej zakres nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę,
 • ojcostwo nie zostało ustalone.

zgoda na wyjazd

Poza powyższymi wyjątkami istniej wymóg wyrażenia zgody na wyjazd zagraniczny dziecka przez oboje rodziców i nieważne czy chodzi o wyjazd na stałe, czy tylko na wakacje. Sam fakt wyrażenia przez rodzica zgody na wyrobienie dowodu czy paszportu nie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyjazd dziecka poza granice kraju. Rodzic, który wyjeżdża z dzieckiem sam, powinien mieć przy sobie zgodę na taki wyjazd wyrażoną przez drugiego rodzica (najbezpieczniej w formie aktu notarialnego). Jest to ważne, ponieważ w razie konfliktu między rodzicami lub braku zgody na wyjazd dziecka, drugi rodzic może złożyć zawiadomienie o przestępstwie uprowadzenia dziecka za granicę.

Jeśli rodzice nie mogą porozumieć się w tej kwestii, każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu rodzinnego (sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich) w miejscu zamieszkania dziecka.
 

dokumenty

Podobnie jak w przypadku osób dorosłych, tak i dzieci jedynym dokumentem potwierdzającym tożsamość uznawanym za granicą jest paszport lub dowód osobisty. Legitymacja szkolna lub akt urodzenia nie dają dziecku prawa do przebywania na terenie obcego państwa.


Dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem, gdy planujemy wyjazd z dzieckiem do któregoś z krajów Unii Europejskiej. W przypadku wyjazdu poza Unię dziecko musi mieć paszport.


Dowód osobisty dla dziecka wyrabiamy w odpowiednim wydziale urzędu miasta lub gminy. Dziecko powyżej 5 roku życia musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie dowodu. Jeśli nie ma jeszcze 13 lat musi mu towarzyszyć oboje rodziców (chyba że jedno z rodziców nie żyje, jest pozbawione władzy rodzicielskiej lub ma pisemną zgodę na wyrobienie takiego dokumentu od drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza). Jeśli dziecko ukończyło lat 13 wystarczy obecność jednego z rodziców.
Pod wnioskiem podpisuje się także dziecko, które ukończyło 13 lat. Dowód może odebrać tylko jedno z rodziców lub samo dziecko, jeśli ukończyło 13 lat.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia,
 • dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • odpis skrócony aktu urodzenia (nie jest to wymagane, jeśli akt urodzenia dziecka znajduje się w tym samym urzędzie, w którym staramy się o dowód).


Wyrobienie dowodu jest bezpłatne (płacimy tylko za zdjęcia).

Wyrobienie paszportu dla dziecka jest trochę bardziej skomplikowane.Paszport dla dziecka, podobnie jak dla osoby dorosłej jest wydawany w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju i za granicą, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania.


Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (wypełniony czytelnie, drukowanymi literami), niezbędny jest PESEL dziecka,
 • jedna kolorowa fotografia spełniającą wymogi biometrii (od fotografa): zdjęcie musi być kolorowe, o wymiarach: 35x45, nie starsze niż sprzed 6 m-cy, jasne tło, odwzorujące naturalny kolor skóry, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii (fotografia ma pokazywać osobę w tzw. pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, zamkniętymi ustami; wyjątek zrobiono dla dzieci z wadą wzroku potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności i dla małoletnich w przypadku których noszenie nakrycia głowy wiąże się z wyznawaną religią),
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej i dokument uprawniający do wniesienie opłaty ulgowej np. legitymacja szkolna,
 • stary paszport, jeśli wcześniej był już wyrabiany.


Opłaty (w zależności od tego czy przedstawiono dokument uprawniający do wniesienie opłaty ulgowej) wynoszą obecnie:

 • dla dzieci do 5 roku życia – 30 zł,
 • dla dzieci między 5 a 13 rokiem życia – 60 lub 30 zł,
 • dla dzieci powyżej 13 roku życia – 70 lub 140 zł.

Wniosek o wydanie paszportu składają oboje rodzice dziecka. Wyjątki:

 • jedno z rodziców nie żyje – w takiej sytuacji należy przedstawić jego akt zgonu,
 • jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej lub ma ją ograniczoną – wtedy przedstawiamy prawomocne orzeczenie sądu,
 • w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego – konieczny będzie aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego

W przypadku gdy jeden z rodziców nie może być obecny przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka, drugi rodzic musi posiadać pisemną zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu, poświadczoną przez organ paszportowy (inny wojewoda lub konsul za granicą) lub notariusza (w przypadku notariusza za granicą wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille i załączenie tłumaczenia przysięgłego dokumentu). Oświadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie: „wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku... (imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka)”.

Gdy brak jest zgodności stanowisk rodziców co do wydania dziecku paszportu lub nie ma możliwości uzyskania zgody jednego z nich – konieczne będzie orzeczenie sądu wyrażające zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu  (ale uwaga - orzeczenie na podstawie, którego kiedyś już wystawiono dokument paszportowy, nie może zostać wykorzystane ponownie przy ubieganiu się o wydanie kolejnego paszportu).

Przy składaniu wniosku konieczna jest także obecność dziecka, jeżeli ukończyło ono 5 lat.
Do wniosku dołączmy zdjęcie, które musi spełniać określone wymogi (wymienione powyżej).
Dzieci, które ukończyły 13 lat dodatkowo w ramce pod zdjęciem składają podpis posiadacza dokumentu paszportowego i odcisk palca.

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierają drugą cechę biometryczną tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców. Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń  i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne mają ograniczyć przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.

Paszporty biometryczne dla dzieci poniżej 5 roku życia ważne są tylko przez 5 lat ze względu na to, że dzieci szybko rosną i zmienia się ich wygląd.

Uwaga: Warto wiedzieć, że 26 czerwca 2012 roku straciły ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców.

 

stan prawny na 24.09.2014 r.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788)

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U.2013.268)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U.2006.139.993)