kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak bronić się przed działaniami komornika niezgodnymi z prawem?

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy którym komornik działa. Skargę można wnieść również w przypadku zaniechania przez komornika dokonania czynności. Prawo do złożenia skargi przysługuje stronom postępowania tj. dłużnikowi lub wierzycielowi oraz osobie, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. 

 

Skargę  można złożyć, np. w sytuacji, gdy komornik zajął przedmiot wyłączony spod egzekucji, gdy naliczył zbyt wysokie koszty egzekucji, gdy nie umorzył postępowania, chociaż egzekucja została skierowana do niewłaściwej osoby. 

 

Skarga na czynności komornika powinna być sporządzona, jak każde pismo procesowe, tj. powinna zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

W skardze należy określić zaskarżone działanie lub czynność, której zaniechano oraz złożyć  wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. 

 

Skargę wnosi się do sądu w terminie jednego tygodnia od dnia dokonania czynności, gdy skarżący był obecny przy czynności lub był o jej terminie zawiadomiony. Gdy takie okoliczności nie zaistniały, skarżący ma ten sam czas, ale liczony od dnia zawiadomienia go o dokonaniu czynności. W przypadku zaniechania przez komornika czynności, termin ten liczy się  od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.  

 

Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono. Może on także skargę w całości uwzględnić, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych. 

 

Jeśli komornik nie uwzględni skargi, sąd rozpozna ją w terminie jednego tygodnia od dnia jej wpłynięcia do sądu. Należy pamiętać, że wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności, o co można wnioskować w skardze. 

 

Wniesienie skargi na czynności komornika wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty stałej w wysokości 100 zł. Opłaty należy dokonać w kasie sądu albo przelewem na rachunek bankowy danego sądu. 

 

Można ubiegać się o zwolnienie od opłaty za skargę, jeżeli nie jesteśmy jej w stanie uiścić bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i swojej rodziny. W tym celu trzeba sporządzić wniosek o zwolnienie od opłaty oraz wypełnić i załączyć formularz oświadczenia o stanie majątkowym. Formularz taki znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości albo uzyskamy w siedzibie najbliższego sądu. Wniosek i oświadczenie można złożyć w sądzie razem ze skargą. 

 

stan prawny na 23.09.2014 r.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2014.101): art. 126, 767

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U.2011.231.1376)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U.2010.90.594): art. 25