kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak bronić się przed nieuzasadnioną egzekucją?

Podstawowym sposobem obrony przez nieuzasadniona egzekucją jest wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego. Kieruje się je przeciwko wierzycielowi, czyli osobie na wniosek której jest prowadzona egzekucja. 

 

Powództwo egzekucyjne może dotyczyć: 

  • pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części,
  • zwolnienia spod egzekucji. 

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny (np. wyrok sądu, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji) z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności. Jeśli tytuł wykonawczy zostanie pozbawiony wykonalności, postępowanie egzekucyjne nie może być dalej prowadzone. 

 

Prawo do wniesienia powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego ma jedynie dłużnik. Może ono zostać oparte na następujących podstawach:

  1. jeśli dłużnik zaprzecza zdarzeniom, na których oparto klauzulę wykonalności, w szczególności kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądowym (taka sytuacja może mieć miejsce, np.  gdy komornik egzekwuje zadłużenie wobec banku na podstawie bankowego tytułu wykonawczego, a dłużnik twierdzi, że nie zaciągał w banku pożyczki lub też zaciągnął ją w mniejszej wysokości)
  2. jeśli po powstaniu tytułu egzekucyjnego (a w przypadku orzeczenia sądowego również po zamknięciu rozprawy) nastąpiło zdarzenie, wskutek którego wierzytelność wygasła lub nie może być egzekwowana, np. dłużnik spłacił wierzycielowi zadłużenie w całości lub w części, a egzekucja toczy się dalej, bo wierzyciel nie wycofał wniosku (należy pamiętać, że spłata zadłużenia do rąk wierzyciela nie powoduje automatycznego zakończenia postępowania egzekucyjnego. Taki skutek ma tylko wpłacenie należności komornikowi), 
  3. jeśli dłużnik uregulował swoje zobowiązanie jeszcze przed wydaniem orzeczenia sądowego i nie powołał się na to w postępowaniu sądowym (może dojść do takiej sytuacji, gdy przeciwko dłużnikowi został wydany nakaz zapłaty, a dłużnik nie wniósł w terminie sprzeciwu, wskutek czego została wszczęta przeciwko niemu egzekucja), 
  4. jeśli małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności, wykaże, że egzekwowane świadczenie nie należy się wierzycielowi

W pozwie należy dokładnie określić tytuł wykonawczy, który ma być pozbawiony wykonalności, oraz wskazać, w jakim zakresie powód domaga się pozbawienia wykonalności lub ograniczenia wykonalności tytułu.

 

Prawo do wniesienia powództwa o zwolnienie spod egzekucji przysługuje osobie, która nie jest dłużnikiem, ale w wyniku egzekucji zostały naruszone jej prawa. Najczęściej ma to postać zajęcia przez komornika rzeczy będącej jej własnością. W pozwie o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji  trzeba wskazać zajęty przedmiot, którego zwolnienia od egzekucji żądamy. 

 

Pozew o wyłączenie spod egzekucji należy wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa (najczęściej jest to dzień, w którym osoba dowiaduje się o zajęciu). Jest to bardzo istotne, gdyż termin ten nie może zostać przywrócony.

 

Powództwa przeciwegzekucyjne wnosi się do sądu, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. W zależności od wartości przedmiotu sporu będzie to sąd rejonowy, albo sąd okręgowy.  

Od powództwa przeciwegzekucyjnego należy wnieść opłatę sądową wynoszącą 5% wartości  przedmiotu sporu. W przypadku pozwu o pozbawienie wykonalności  tytułu wykonawczego jest to ściągana przez komornika kwota (lub jej część). Natomiast w przypadku pozwu o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji jest to wartość zajętego przedmiotu.

 

stan prawny na 23.09.2014 r.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2014.101): art. 840, 841

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U.2010.90.594): art. 13