kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jakie są zagrożenia związane z elektronicznym nakazem zapłaty?

Podstawowe zagrożenie związane z elektronicznym postępowaniem upominawczym (EPU) jest takie, że nakaz zapłaty wydany w EPU w ogóle nie trafi do rąk pozwanego. Może się tak zdarzyć, jeśli wierzyciel podał w pozwie adres, pod którym pozwany już nie mieszka i sąd tam wysyła nakaz. Doręczenie uznawane jest za skuteczne, jeśli adresat nie odbierze go z placówki pocztowej po dwukrotnym awizo. W takim przypadku pozwany nie wnosi sprzeciwu, a nakaz po upływie 14 dni staje się prawomocny. Wówczas jest mu nadawana klauzula wykonalności i może być wszczęta egzekucja. 

 

zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności

Jeśli do tego dojdzie, należy w ciągu 7 dni od otrzymania pisma od komornika wnieść zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Kieruje się je pod ten sam adres co sprzeciw wobec e-nakazu zapłaty – zobacz: Jak odwołać się od nakazu zapłaty. W zażaleniu należy wskazać okoliczności, świadczące o tym, iż sąd błędnie uznał nakaz zapłaty za prawidłowo doręczony, a w konsekwencji nakaz nie powinien się w ogóle uprawomocnić.

 

W przypadku uwzględnienia tego zażalenia sąd powinien uchylić postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i przesłać nakaz na właściwy adres pozwanego. Dopiero wtedy może on złożyć sprzeciw od prawidłowo doręczonego nakazu. 

 

wniosek o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu

Można także skierować do sądu wniosek (składany wraz ze sprzeciwem od nakazu zapłaty) o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu. Na to również jest 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wszczęciu egzekucji. Istnieje też możliwość wniesienia skargi o wznowienie postępowania z powodu nieważności. W takim przypadku należy powołać się  na naruszenie prawa poprzez pozbawienie pozwanego możliwości działania.  Dodatkowo, wraz ze skargą, trzeba złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia. Termin na wniesienie skargi wynosi 3 miesiące od momentu otrzymania informacji o wydanym nakazie. 

 

Dłużnik, któremu doręczono e-nakaz nie do rąk własnych, lecz przez awizowanie, może żądać od sądu wydania zaświadczenia poświadczającego ten fakt, a następnie na tej podstawie wystąpić o przywrócenie dwutygodniowego terminu na złożenie sprzeciwu.  Komornik wszczynający egzekucję na podstawie e-nakazu powinien go o tych uprawnieniach pouczyć.

 

Aby uniknąć przykrych niespodzianek i konieczności przechodzenia wyżej opisanej procedury, warto założyć sobie konto w e-sądzie, które umożliwi sprawdzenie, czy ktoś nie wniósł przeciwko nam sprawy. 

Instrukcję dotyczącą założenia konta znajdziemy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/ w Poradniku dla pozwanego. 

 

 

stan prawny na 23.09.2014 r.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 t.j.): art. 168, 401 i 795