kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak odwołać się od nakazu zapłaty?

postępowanie nakazowe

Od nakazu zapłaty wydanym w tym postępowaniu dłużnik może wnieść zarzuty. Powinien to zrobić w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zapłaty. Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz. W piśmie wskazujemy, czy zaskarżamy nakaz w całości czy w części, przedstawiamy zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. 

 

Jeśli pozew w postępowaniu nakazowym został wniesiony na urzędowym formularzu, zarzuty powinny być wniesione również na urzędowym formularzu. W razie prawidłowego wniesienia zarzutów zostanie wyznaczona rozprawa i proces będzie toczył się w normalnym trybie. 

 

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wyda wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzyma w mocy albo go uchyli i orzeknie o żądaniu pozwu. Może też wydać postanowienie, którym uchyli nakaz zapłaty i pozew odrzuci lub umorzy postępowanie.

 

postępowanie upominawcze

Od nakazu zapłaty wydanym w tym postępowaniu dłużnik może wnieść sprzeciw. Sprzeciw wnosimy bezpośrednio do sądu lub przesyłką poleconą na adres sądu w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie.

 

W sprzeciwie od nakazu zapłaty należy przedstawić wszelkie zarzuty, twierdzenia i dowody. Można w nim powołać się np. na przedawnienie roszczenia, które nie jest przez sąd uwzględniane z urzędu.  Możemy również wskazywać na to, że roszczenie jest nienależne – np. z powodu nieważności umowy, na podstawie której powód domaga się zapłaty, albo omyłkowego wskazania przez powoda niewłaściwej osoby jako zobowiązanego. Sprzeciw będzie skuteczny również wtedy, jeśli świadczenie zostało już spełnione, czyli wówczas, gdy spłaciliśmy już dług, a wierzyciel skierował pozew do sądu, zanim należność do niego dotarła. 

 

Jeśli sprzeciw zostanie prawidłowo wniesiony do sądu, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym automatycznie traci moc. W takim przypadku zostanie wyznaczona rozprawa i postępowanie będzie toczyć się w zwykłym trybie, to znaczy z udziałem stron.

 

elektroniczne postępowanie upominawcze

Podobnie jak w „zwykłym” postępowaniu upominawczym, tak i w elektronicznym postępowaniu upominawczym, dłużnik może wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty.  Zbędne jest określanie zakresu, w jakim pozwany zaskarża nakaz, gdyż w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu traci moc w całości. Sprzeciw od e-nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów. Wystarczające jest oświadczenie pozwanego, że kwestionuje nakaz zapłaty. Pozwany może powołać się na bezzasadność roszczenia zapłaty np. wskutek przedawnienia, czy brak zobowiązania ze względu np. na wycofanie skutecznie zareklamowanych faktur lub wcześniejszą spłatę zadłużenia. 

 

Obowiązkowo w sprzeciwie trzeba przedstawić te zarzuty, które powinny być zgłoszone przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, np. zarzut niewłaściwości sądu, czy  zarzut niewłaściwego określenia przez powoda wartości przedmiotu sporu. Później bowiem nie będzie już można na nie się powołać. 

 

Pismo zawierające sprzeciw pozwany może wnieść do sądu drogą elektroniczną bądź drogą tradycyjną na adres: Sąd Rejonowy w Lublinie-Zachód VI Wydział Cywilny, 20-070 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 78.

 

Za wniesienie sprzeciwu nie wnosi się żadnej opłaty. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, czyli według miejsca zamieszkania pozwanego.

 

Więcej informacji nt. elektronicznego postępowania upominawczego na stronie www.e-sad.gov.pl

 

stan prawny na 23.09.2014 r.

 


Podstawa prawna

 

postępowanie nakazowe

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 t.j.): art. 493-496

 

postępowanie upominawcze

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 t.j.): art. 503-505

 

elektroniczne postępowanie upominawcze

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 t.j.): art. 505[34]-505[37]