kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Czym jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem, które sąd wydaje w przypadku dochodzenia należności pieniężnych przez wierzyciela od dłużnika. Sąd lub referendarz sądowy wydaje nakaz jedynie na podstawie oświadczeń lub oświadczeń i dowodów przedstawionych przez powoda, czyli wierzyciela. Podstawową funkcją nakazu zapłaty jest przyspieszenie i uproszczenie postępowania. 

 

Nakaz zapłaty zapada na posiedzeniu niejawnym. Strony nie biorą w nim udziału, a dłużnik (strona pozwana), może nawet nie wiedzieć, że toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe.  Inaczej bowiem niż w zwykłym postępowaniu sądowym pozwany nie otrzymuje odpisu pozwu, a o sprawie dowiaduje się po otrzymaniu nakazu zapłaty. Dłużnik może wówczas wnieść środek zaskarżenia. Niezaskarżony nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku.