kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Wzory pism

 

W tym miejscu znajdziesz wzory pism: umów, wypowiedzeń, oświadczeń, skarg, pozwów itd.

Poniższe wzory zostały sporządzone z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego w dacie ich sporządzenia. Treść wzorów została ściśle dostosowana do przyjętego przez Autora stanu faktycznego (przykładowa sytuacja). Oznacza to, że nie można ich traktować jako obowiązujących we wszelkich przypadkach, lecz wyłącznie jako pomoc w samodzielnym sporządzeniu pisma (umowy) w oparciu o obowiązujące w danym zakresie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


wzory pism:
- rodzina
- mieszkania
- praca
- zadłużenie
- dziedziczenie
- inne


 

 

Rodzina

 
1.

Pozew o alimenty na dziecko

pobierz pdf

 
2.

Pozew o obniżenie alimentów

pobierz pdf

 
3.

Pozew o podwyższenie alimentów

pobierz pdf

 
4. Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

pobierz pdf

 
5.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

pobierz pdf

 
6. Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

  pobierz pdf

 
7. Pozew o rozwód z wnioskiem o podział majątku wspólnego

pobierz pdf

 
8. Pozew o rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

  pobierz pdf

 
9. Pozew o rozwód z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych

  pobierz pdf

 
10. Pozew o uchylenie alimentów

  pobierz pdf

 
11. Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

  pobierz pdf

 
12. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

  pobierz pdf

 
13. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

  pobierz pdf

 
14. Pozew o zasądzenie alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka

  pobierz pdf

 
15. Wniosek o podział majątku dorobkowego po rozwodzie

pobierz pdf

 
16. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

  pobierz pdf

 

 

 

Mieszkania

 
1. Aneks do umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

  pobierz pdf

 
2. Apelacja od wyroku orzekającego eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego

  pobierz pdf

 
3. Odpowiedź na odmowę zakwalifikowania na listę osób oczekujących na przyznanie mieszkania z zasobów gminy

  pobierz pdf

 
4.

Odpowiedź na pozew w sprawie o eksmisję

pobierz pdf

 
5. Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy

  pobierz pdf

 
6. Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy najmu za bezskuteczne

  pobierz pdf

 
7. Umowa najmu okazjonalnego

  pobierz pdf

 
8. Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

  pobierz pdf

 
 

Praca

 
1. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami

  pobierz pdf

 
2. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

  pobierz pdf

 
3. Umowa o dzieło

  pobierz pdf

 
4. Umowa o pracę

  pobierz pdf

 
5. Umowa zlecenie

  pobierz pdf

 
6. Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pracownika

  pobierz pdf

 
 

Zadłużenie

 

1.

Pismo do banku o umożliwienie dokonywania wypłat z rachunku zajętego przez komornika

  pobierz pdf

 
2. Prośba o rozłożenie zadłużenia na raty

  pobierz pdf

 
3. Skarga na czynności komornika

  pobierz pdf

 
4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego co do kosztów procesu

  pobierz pdf

 

 

Dziedziczenie

 
1. Oświadczenie o odmowie przyjęcia obowiązku wykonawcy testamentu

  pobierz pdf

 
2. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku

  pobierz pdf

 
3. Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

  pobierz pdf

 
4. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku

  pobierz pdf

 
5. Pozew o zachowek

  pobierz pdf

 
6. Testament własnoręczny

  pobierz pdf

 
7. Wniosek o dział spadku

  pobierz pdf

 
8. Wniosek o otwarcie testamentu

  pobierz pdf

 
9. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  pobierz pdf

 
10. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

  pobierz pdf

 
11. Wniosek o zabezpieczenie spadku

  pobierz pdf

 
12. Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka

  pobierz pdf

 
 

Inne

 
1. Odwołanie pełnomocnictwa ogólnego

  pobierz pdf

 
2. Pełnomocnictwo ogólne

  pobierz pdf

 
3. Pełnomocnictwo procesowe

  pobierz pdf

 
4. Wniosek o przywrócenie terminu

  pobierz pdf

 
5.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie   

   pobierz pdf

 

6.

Wniosek o wyznaczenie innego obrońcy z urzędu      

  pobierz pdf

7.

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu      

  pobierz pdf

 

8.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

    pobierz pdf

 

 

Dziękujemy serdecznie za udostępnienie wybranych wzorów pism Biuru Porad Obywatelskich z Krakowa - www.bpo-krakow.pl  oraz Biuru Porad Obywatelskich z Gdyni - www.ovum.org.pl