kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co oznacza umorzenie egzekucji?

Zdarza się, że dłużnik otrzymuje od komornika postanowienie o umorzeniu egzekucji. Postanowienie takie nie oznacza, że nie trzeba już spłacać zadłużenia i uległo ono unieważnieniu. Umorzenie powoduje jedynie uchylenie czynności egzekucyjnych prowadzonych przez komornika w związku z brakiem możliwości zajęcia dochodu dłużnika oraz składników jego majątku. Nie pozbawia to jednak wierzyciela możliwości podjęcia egzekucji w każdej chwili w ramach umorzonego postępowania.

 

Umorzenie może dotyczyć całości lub części postępowania (np. tylko jednego sposobu egzekucji). Do umorzenia postępowania egzekucyjnego może też dojść z mocy prawa, jeśli w przypadku egzekucji z nieruchomości dłużnika wierzyciel w ciągu roku nie złożył wniosku o przystąpienie do opisu i oszacowania nieruchomości. Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela może nastąpić w przypadku uregulowania przez dłużnika całej należności. Egzekucja może też zostać umorzona w innych przypadkach: jeśli tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności (prawomocnym orzeczeniem sądowym), egzekucję skierowano przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, lub jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje w sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego (np. egzekucję skierowano do majątku osobistego małżonka dłużnika, zamiast do majątku wspólnego).

 

stan prawny na 23.09.2014

 


 

Podstawa prawna

 

Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz.U. 2014.101): art. 823-828