kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jakie są opłaty komornicze?

Komornik za swoją pracę pobiera wynagrodzenie. Koszty te ponosi dłużnik.

 

Podstawowa opłata dla komornika to 15% egzekwowanej kwoty. Nie może ona być niższa niż jedna dziesiąta i nie wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Istnieją w tym zakresie wyjątki, np. w przypadku egzekucji z konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, zasiłku dla bezrobotnych czy egzekucji z emerytur i rent opłata wynosi 8%  (nie mniej niż jedna dwudziesta i nie więcej niż dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia).

 

Inne przykładowe opłaty komornicze:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - za egzekucję odebrania rzeczy,
  • 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób (czyli tzw. eksmisję), z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby (nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie i loggie, ale przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie jak za izbę),
  • 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - za każdą rozpoczętą godzinę pobiera komornik za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku,
  • 4% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - za opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci od każdej opieczętowanej izby lub innego pomieszczenia.

 

Jeśli dłużnik spłaci dług przed dokonaniem przez komornika jakichkolwiek czynności, nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów egzekucji komorniczej.

 

 

stan prawny na 23.09.2014

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2011.231.1376 z późn. zm.): art. 43-60