kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymamy po spełnieniu następujących warunków:

 • jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
 • urząd pracy nie ma dla nas propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub publicznych
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji byliśmy zatrudnieni łącznie przynajmniej 365 dni i osiągaliśmy wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia.

Prawo do zasiłku przysługuje także bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych. Muszą oni jednak zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotni w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z zakładu karnego czy aresztu, a suma okresów zatrudnienia przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności musi wynosić co najmniej 365 dni.

 

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

 

Uwaga! Zmiana minimalnego wynagrodzenia, przypadająca w okresie niezdolności do pracy, nie może skutkować pozbawieniem zaliczenia okresów zasiłkowych do wymaganych 365 dni zatrudnienia. Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2010 r.

Do wyżej wymienionych 365 dni zalicza się również m.in. okresy odbywania służby wojskowej, urlopu wychowawczego i pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Jednak zasada ta zmienia się w niektórych sytuacjach. Wymieniamy je poniżej.

 

Jeśli osoba bezrobotna odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania z urzędu pracy, wówczas zasiłek przysługuje po upływie:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Zasiłek przysługuje dopiero po 90 dniach od zarejestrowania się w urzędzie pracy, jeśli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron (wyjątki: porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy; rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania; pracownik rozwiązał umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę).

 

Zasiłek przysługuje dopiero po 180 dniach od zarejestrowania się w urzędzie pracy, jeśli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna spowodowała ze swojej winy rozwiązanie stosunku pracy lub rozwiązała stosunek służbowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wysokość zasiłku

Od 1 czerwca 2013 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

 • 823,60 zł - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
 • 646,70 zł - w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Podstawowa wysokość zasiłku zmienia się w zależności od długości okresu uprawniającego do zasiłku (czyli okresu zatrudnienia). Kiedy jest on:

 • krótszy niż 5 lat, otrzymamy zasiłek w wysokości 80% podstawowej kwoty zasiłku,
 • dłuższy niż 5 lat i krótszy niż 20 - w wysokości podstawowej,
 • dłuższy niż 20 lat, wówczas przysługuje nam zasiłek w wysokości 120% podstawowej kwoty zasiłku.

Okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku zależy m.in. od poziomu bezrobocia na obszarze, na którym zamieszkuje bezrobotny i wynosi:

 1. 180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 2. 365 dni - dla bezrobotnych:
 • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
 • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku
 • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego,
 • samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku nie zmienia się, jeżeli w czasie jego pobierania zmienimy miejsce zamieszkania. W takim przypadku powinniśmy jednak poinformować o tej zmianie urząd pracy, w którym jesteśmy zarejestrowani, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

 

Okres pobierania zasiłku przedłuża się w razie urodzenia dziecka i dotyczy to kobiet, które urodziły dziecko w czasie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. Okres pobierania zasiłku przedłuża się o czas, w którym przysługiwałby zasiłek macierzyński.

 

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku.

 

 

stan prawny na 22.09.2014

 


Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U.2013.674 ze zm., ostatnia zmiana: Dz.U.2014.598)