kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jaką pomoc oferuje urząd pracy?

Jako osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, możemy liczyć na różnorodne formy wsparcia i pomocy. Po pierwsze urząd pracy, uwzględniając nasze potrzeby, ustali najpierw  jeden z trzech profili pomocy. Następnie, w ciągu 60 dni od ustalenia profilu pomocy zostanie przygotowany indywidualny plan działania. 

 

Profile pomocy

 

I profil:

 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo zawodowe (w uzasadnionych przypadkach)
 • szkolenia
 • pokrycie kosztów egzaminów 
 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego
 • zwrot kosztów zakwaterowania
 • jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • świadczenie aktywizacyjne
 • pożyczka na podjęcie działalności
 • bon szkoleniowy
 • bon stażowy
 • bon zatrudnieniowy
 • bon na zasiedlenie

 

II profil:

 • usługi i instrumenty rynku pracy
 • działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy
 • inne formy pomocy oprócz Programu Aktywizacja i Integracja  

 

III profil:

 • Program Aktywizacja i Integracja
 • działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy
 • program specjalne skierowane do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej
 • poradnictwo zawodowe (w uzasadnionych przypadkach)

 

Indywidualny plan działania może być opracowany zarówno dla osoby bezrobotnej jak i poszukującej pracy. Zawiera on:

 • działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy,
 • działania planowane do samodzielnej realizacji przez osobę bezrobotną lub poszukującą pracy w celu znalezienia pracy,
 • planowane terminy realizacji poszczególnych działań,
 • formę, planowaną liczbę i terminy kontaktów,
 • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu.  

 

Osoby w szczególnej sytuacji

Jeśli jesteśmy osobami bezrobotnymi w szczególnie trudnej sytuacji, to znaczy w jednej z niżej wymienionych:

 • w  wieku do 30 lat,
 • w wieku powyżej 50 lat,
 • jesteśmy osobami długotrwale bezrobotnymi (zarejestrowani w urzędzie pracy przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat),
 • korzystamy ze świadczeń pomocy społecznej,
 • posiadamy co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia,
 • posiadamy co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia lub
 • jesteśmy osobami niepełnosprawnymi 

to mamy pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych. 

 

Jeśli jesteśmy osobami bezrobotnymi w wieku do 25 roku życia, to urząd pracy w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania, powinien przedstawić nam propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych lub innej formy pomocy.

 

Jeśli jesteśmy osobami bezrobotnymi korzystającymi z pomocy społecznej bez prawa do zasiłku to w ciągu 6 miesięcy  od zarejestrowania urząd pracy powinien przedstawić nam propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Ponadto na wniosek pracownika socjalnego możemy zostać skierowani do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Formy wsparcia i pomocy oferowane przez urząd pracy:
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • stypendia dla osób skierowanych na szkolenia,
 • zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu na szkolenie,
 • pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenie,
 • pokrycie kosztów studiów podyplomowych,
 • zwrot kosztów przejazdu,
 • zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie i psychologiczne,
 • sfinansowanie zorganizowanych kosztów przejazdu,
 • jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej,
 • dodatek aktywizacyjny,
 • staże,
 • przygotowanie zawodowe,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • stypendium,
 • prace interwencyjne,
 • refundacja udokumentowanych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7,
 • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
 • Program Aktywizacja i Integracja,
 • bon szkoleniowy,
 • bon stażowy,
 • bon zatrudnieniowy,
 • bon na zasiedlenie.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy (dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy) to pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Możemy uzyskać oferty pracy, informacje o przysługujących prawach i obowiązkach oraz informacje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.Pośrednictwo pracy może być również realizowane w ramach sieci EURES.

Poradnictwo zawodowe

Dzięki poradnictwu zawodowemu (dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy) uzyskamy wsparcie w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca pracy oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. Uzyskamy między innym informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkoleń i kształcenia, o umiejetnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i amozatrudnieniu w oparciu o nasze predyspozycje, kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia zawodowe.

Szkolenia

Urząd pracy może sfinansować szkolenia (pomoc dla osób bezrobotnych) zwiększające nasze kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje, które zwiększą naszą szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia lub własnej działalności gospodarczej.

Stypendia dla osób skierowanych na szkolenia

Stypendia przysługują osobom skierowanym na szkolenia (dla osób bezrobotnych). Wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, gdy szkolenie trwa minimum 150 godzin miesięcznie. Gdy szkolenie trwa krócej, wówczas wysokość stypendium jest proporcjonalnie niższa. Minimalne stypendium wynosi 20% zasiłku dla bezrobotnych.

 

Uwaga! Nie otrzymamy stypendium, jeśli otrzymujemy już zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenie pieniężne z Funduszu Pracy w wysokości wyższej lub równej stypendium.

Zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu na szkolenie

Zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu na szkolenie (dla osób bezrobotnych) przysługuje osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenia poza miejscem zamieszkania.

Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenie

Maksymalna wysokość pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenie (dla osób bezrobotnych) wynosi 400% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Pokrycie kosztów studiów podyplomowych

Maksymalna wysokość pomocy w postaci pokrycia kosztów studiów podyplomowych (dla osób bezrobotnych) to 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów przejazdu

Przysługuje nam zwrot kosztów przejazdu (dla osób bezrobotnych) do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy i powrotu do miejsca zamieszkania, gdy zostaliśmy skierowani z urzędu pracy, a pracodawca ma siedzibę poza miejscem naszego zamieszkania.

Zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie i psychologiczne

Przysługuje nam zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie i psychologiczne (dla osób bezrobotnych) i powrotu do miejsca zamieszkania pod warunkiem, że na te badania zostaliśmy skierowani przez urząd pracy.

Sfinansowanie zorganizowanych kosztów przejazdu

Sfinansowanie zorganizowanych kosztów przejazdu (dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy) dla osób skierowanych przez urząd pracy do wzięcia udziału w targach pracy i giełdach pracy na terenie innego województwa.

Jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej (dla osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji zawodowej, absolwentów klubów integracji społecznej) przysługuje między innymi na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji, doradztwa. Maksymalna wysokość tej pomocy to:

 • 6-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • w przypadku spółdzielni socjalnego 4-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny (dla osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku dla bezrobotnych) przysługuje osobie, która:

 • w wyniku skierowania z urzędu pracy podjęła zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie (wysokość dodatku aktywizacyjnego to różnica pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem a otrzymywanym wynagrodzeniem - maksymalnie 50% zasiłku dla bezrobotnych przez okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych);
 • z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie (dodatek aktywizacyjny wynosi maksymalnie 50% zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek nie przysługuje, gdy zostaliśmy skierowani do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy sfinansowane przez urząd pracy. Ponadto nie przysługuje, gdy podjęliśmy pracę u pracodawcy, u którego pracowaliśmy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy lub za granicą u pracodawcy zagranicznego. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje gdy przebywamy na urlopie bezpłatnym.

Staże

Staże jako forma pomocy przysługująca osobom zarejestrowanym w urzędach pracy dotyczą osób bezrobotnych spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 • wieku do 30 lat,
 • wieku powyżej 50 lat,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,
 • posiadanie co najmniej jednego dziecka do 6 r.ż.,
 • posiadanie co najmniej jednego dziecka niepełnosprawnego w wieku do 18 r.ż.,
 • niepełnosprawność.

W okresie odbywania stażu otrzymamy stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, mamy prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni odbytego stażu. Staż maksymalnie może trwać 6 miesięcy, w przypadku osób w wieku do 30 lat maksymalnie 12 miesięcy.

Przygotowanie zawodowe

Przygotowanie zawodowe (dla osób bezrobotnych) w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych (trwa od 6-12 miesięcy) lub w formie przyuczenia do pracy dorosłych (trwa od 3 do 6 miesięcy) ma na celu umożliwienie przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego. Podczas przygotowania zawodowego mamy prawo do stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Dla osób otrzymujących stypendium podczas odbywania stażu lub przygotowania zawodowego istnieje forma pomocy w postaci opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe).

Stypendium

Stypendium może zostać przyznane osobie bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy podjęła naukę w szkole ponad gimnazjalnej lub szkole wyższej. Wysokość stypendium to 100% zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium może być wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki pod warunkiem, że dochód, który otrzymujemy nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 456 zł na osobę w rodzinie.

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne (dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - maksymalny czas wykonywania prac interwencyjnych to 24 miesiące. Urząd pracy może zrefundować poniesione przez pracodawcę koszty na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie.

Refundacja udokumentowanych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7

Warunkiem refundacji udokumentowanych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7

(dla osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia) jest podjęcie zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego dla osób dorosłych, szkolenia oraz otrzymywanie wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia. Maksymalny czas otrzymywania refundacji to 6 miesięcy.

 

Uwaga!  Pomoc w formie szkoleń, zwrotu kosztów wyżywienia, zakwaterowania, przejazdu na szkolenia poza miejsce zamieszkania, pożyczki na szkolenia, sfinansowania studiów podyplomowych, zwrotu kosztu przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, przygotowania zawodowego może być udzielona także osobie poszukującej pracy, która:

 • jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniona u pracodawcy, który ogłosił upadłość lub jest w stanie likwidacji,
 • otrzymuje świadczenie socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczy w zajęciach centrum integracji społecznej lub jest objęta indywidualnym programem integracji w ramach pomocy społecznej,
 • pobiera rentę szkoleniową,
 • chce podjąć pracę poza rolnictwem a dotychczas objęta była ubezpieczeniem społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika.

 

Pomoc dla osób skierowanych z urzędu pracy, które podjęły zatrudnienie, odbywają staż lub przygotowanie zawodowe:

 • sfinansowanie kosztów przejazdu pod warunkiem, że otrzymujemy wynagrodzenie poniżej 200% minimalnego wynagrodzenia.
 • sfinansowanie kosztów zakwaterowania pod warunkiem, że czas dojazdu dziennie wynosiłby ponad 3 godziny, mieszkamy w hotelu lub wynajętym mieszkaniu, uzyskujemy wynagrodzenie poniżej 200% najniższego wynagrodzenia.

Pomoc ta może być udzielana przez 12 miesięcy.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej przysługuje osobie bezrobotnej, poszukującej pracy, jeśli jest absolwentem szkoły lub uczelni (w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego), studentem ostatniego roku studiów.  Pod warunkiem jednak, że nie jesteśmy osobami karanymi za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, nie pracujemy, nie prowadziliśmy działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach. Pożyczka udzielana jest na podstawie przygotowanego przez nas opisu działalności, którą chcemy prowadzić oraz kosztorysu. Maksymalna kwota pożyczki to  20- krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczkę będziemy musieli spłacić w ciągu 7 lat.

 

Program Aktywizacja i Integracja

Program Aktywizacja i Integracja to program, który urząd pracy może realizować wspólnie z ośrodkiem pomocy społecznej.  Z programu możemy skorzystać tylko wówczas, gdy został wobec nas ustalony III profil pomocy, korzystamy ze świadczeń pomocy społecznej, a szczególnie gdy realizujemy kontrakt socjalny. Czas trwania programu to 2 miesiące.

Działania realizowane w ramach programu:

 • prace społecznie użyteczne,
 • grupowe poradnictwo specjalistyczne,
 • warsztaty trenerskie i grupy wsparcia,

Po zakończeniu programu możemy:

 • ponownie zostać skierowani na udział w programie (maksymalny udział w programie wynosi 6 miesięcy), 
 • zostać skierowani do zatrudnienia wspieranego lub 
 • może zostać wobec nas ponownie ustalony profil pomocy. 

 

Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy możemy uzyskać, gdy nie ukończyliśmy 30 lat. Bon szkoleniowy jest gwarancją, że otrzymamy środki na pokrycie kosztów związanych z odbyciem wskazanego przez nas szkolenia:

 • koszt jednego lub kilku szkoleń,
 • koszt badań lekarskich lub psychologicznych,
 • przejazd na szkolenie,
 • zakwaterowania. 

Maksymalna wysokość to 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Bon stażowy

Bon stażowy możemy uzyskać, gdy nie ukończyliśmy 30 lat. Bon stażowy stanowi gwarancję, że zostaniemy skierowani do odbycia 6 miesięcznego stażu u wskazanego przez nas pracodawcy. Warunkiem uzyskania tego bonu jest zobowiązanie pracodawcy, że zostaniemy przez niego zatrudnieni po zakończeniu stażu.

Bon stażowy służy pokryciu kosztów:

 • przejazdu do miejsca stażu,
 • niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych.

 

Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy możemy uzyskać, gdy nie ukończyliśmy 30 lat. Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję dla pracodawcy, który zatrudnił nas jako osoby bezrobotne, refundacji przez 12 miesięcy części kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenie społeczne

Pracodawca zobowiązuje się, że zatrudni nas przez okres 18 miesięcy. 

 

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie możemy uzyskać, gdy nie ukończyliśmy 30 lat i podejmiemy pracę poza miejscem zamieszkania. Warunki::

 • będziemy uzyskiwać wynagrodzenie w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia brutto,
 • odległość między naszym dotychczasowym miejscem zamieszkania, a nowym miejscem zamieszkania przekracza 80 km lub czas dojazdu i powrotu byłby dłuższy niż 3 godziny dziennie.

Maksymalna kwota bonu na zasiedlenie to 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Pomoc osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników, która została zwolniona z pracy z przyczyn pracodawcy i która nie ma prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych:

 • pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników przez pierwsze cztery kwartały,
 • stypendium,
 • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia,
 • sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia dzielności gospodarczej poza gospodarstwem rolnym,
 • jednorazowa pomoc na zakup ziemi lub na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoba, która chciałaby skorzystać z tych form pomocy musi mieć przepracowane minimum 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz otrzymywać przynajmniej najniższe wynagrodzenie przez co najmniej 365 dni.

 

stan prawny na 22.09.2014

 


Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U.2013.674 ze zm., ostatnia zmiana: Dz.U.2014.598)