kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jaka jest różnica między osobą bezrobotną a poszukującą pracy?

Mówiąc o osobie bezrobotnej lub osobie poszukującej pracy mówimy o osobie, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Osoba poszukująca pracy może, lecz nie musi być osobą bezrobotną.

 

Za osobę poszukującą pracy uznani zostaniemy, jeśli zarejestrujemy się w urzędzie pracy w celu zalezienia zatrudnienia lub uzyskania pomocy oferowanej przez urząd pracy. Za osobą bezrobotną zostaniemy uznani, gdy nie pracujemy zawodowo i nie mamy żadnych własnych dochodów oraz jesteśmy w stanie podjąć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (osoby niepełnosprawne wystarczy, że są w stanie podjąć pracę co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy), poszukujemy pracy i jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy. Dodatkowe wymagania to między innymi:

 • ukończone 18 lat (ale nieosiągnięty wiek emerytalny),
 • brak prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • brak prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy w wysokości co najmniej polskiej najniższej emerytury lub renty, 
 • niepobieranie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • nie jesteśmy właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
 • nie podlegamy ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
 • nie prowadzimy działalności gospodarczej lub działalność taką zawiesiliśmy,
 • nie jesteśmy osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywamy kary pozbawienia wolności (wyjątkiem jest odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • nie uzyskujemy miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (wyjątkiem są przychody uzyskane z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych),
 • nie pobieramy zasiłku stałego z pomocy społecznej,
 • nie pobieramy świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • nie podlega na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (wyjątkiem jest ubezpieczenie społeczne rolników).

Jeśli do dnia objęcia formami pomocy urzędu pracy nie ukończymy 25 roku życia, to zostaniemy uznani za osobę bezrobotną do 25 roku życia. Jeśli ukończyliśmy co najmniej 50 lat  -  za osobę bezrobotną powyżej 50 roku życia.  Możemy również uzyskać status osoby długotrwale bezrobotnej. Stanie się tak, gdy będziemy zarejestrowani w urzędzie pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. Do tego okresu nie wlicza się okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Za osobę bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych będziemy uznani, gdy nie posiadamy kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. W  urzędzie pracy możemy być zarejestrowani albo jako osoba bezrobotna albo jako poszukująca pracy.

 

W zależności od tego czy mamy status osoby bezrobotnej, czy też poszukującej pracy, przysługują nam różne formy pomocy (zobacz: Jaką pomoc oferuje urząd pracy?).

 

 

stan prawny na 22.09.2014

 


Podstawa prawna

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U.2013.674, ostatnia zmiana: Dz.U.2014.598)