kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jakie uprawnienia związane są z zakończeniem zatrudnienia?

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy mamy prawo do:

  • otrzymania od pracodawcy świadectwa pracy,
  • otrzymania odprawy pieniężnej,
  • otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
  • wolnych dni na poszukiwanie pracy,
  • wniesienia odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę.

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy powinno być wydane niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się z pracodawcą. W świadectwie pracy pracodawca powinien podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Odprawa pieniężna

Odprawa powinna zostać wypłacona, jeżeli pracowaliśmy u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, u którego doszło do zwolnień grupowych. Będziemy mieć prawo do odprawy także wtedy, gdy zostaliśmy zwolnieni indywidualnie, ale z przyczyn niedotyczących pracowników i przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Wysokość odprawy pieniężnej jest równa:

  • jednomiesięcznemu wynagrodzeniu - jeżeli byliśmy zatrudnieni u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięcznemu wynagrodzeniu - jeżeli byliśmy zatrudnieni u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięcznemu wynagrodzeniu - jeżeli byliśmy zatrudnieni u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wolne dni na poszukiwanie pracy

Wolne dni na poszukiwanie pracy przysługują, jeśli umowa została wypowiedziana przez pracodawcę, a okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie. Pracodawca zobowiązany jest udzielić nam dni wolnych w wymiarze:

  • 2 dni roboczych - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  • 3 dni roboczych - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Odwołanie do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę

Termin na wniesienie odwołania zależy od trybu rozwiązania umowy. Jeśli zostało ono dokonane za wypowiedzeniem, możemy odwołać się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Jeżeli nasza umowa była zawarta na czas nieokreślony, a termin wypowiedzenia jeszcze nie upłynął, możemy domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Jeżeli umowa została już rozwiązana (upłynął termin wypowiedzenia), mamy prawo domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania.


Jeżeli pracodawca rozwiązał z nami umowę terminową (na czas określony, na okres próbny, na czas wykonywania określonej pracy), możemy żądać odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie dłużej jednak niż za 3 miesiące.


Jeśli pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, na wniesienie odwołania mamy 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy. W tym przypadku możemy domagać się odszkodowania lub przywrócenia do pracy. Gdyby przywrócenie do pracy było niemożliwe lub niecelowe, sąd orzeknie odszkodowanie.

 

Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego - wydziału pracy (lub pracy i ubezpieczeń społecznych w sądzie rejonowym w mieście będącym siedzibą sądu okręgowego). Właściwy miejscowo jest sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy lub sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji jest bezpłatne; od apelacji do sądu drugiej instancji trzeba wnieść opłatę w wysokości 30 zł.

 

stan prawny na 22.09.2014

 


Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.1998.21.94): art. 37, 45, 97, 99, 171, 264

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003.90.844 ze zm.)