kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak wygląda procedura licytacji mieszkania?

Licytacja z nieruchomości

Licytacja nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży mieszkania/domu, w której może uczestniczyć każdy zainteresowany. Licytacja nieruchomości dotyczy mieszkań i domów własnościowych (tzw. hipotecznych) i mieszkań spółdzielczych własnościowych. Zlicytować można nieruchomość, której hipoteka została obciążona na rzecz wierzyciela już przy zawieraniu np. umowy kredytowej z bankiem (poprzez odpowiedni wpis w księdze wieczystej) jak również nieruchomość, która nie ma ustanowionej hipoteki na rzecz wierzyciela. W drugim przypadku wierzyciel wnosi o przeprowadzenie postępowania windykacyjnego poprzez sprzedaż nieruchomości z powodu nieregulowania przez dłużnika swoich zobowiązań. Zlicytować można wyłącznie nieruchomość będącą własnością dłużnika.

 

Licytacje zawsze prowadzi komornik pod nadzorem sędziego z sądu właściwego dla miejsca położenia licytowanej nieruchomości.

Procedura licytacji

Procedura licytacji składa się z kilku etapów. W tym zagadnieniu omawiamy jedynie przygotowanie i przeprowadzenie licytacji nieruchomości (mieszkania, domu, działki).

 

Pierwszym etapem w przygotowaniu licytacji jest zajęcie. Zajmując nieruchomość komornik równocześnie wzywa dłużnika do uregulowania zadłużenia w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania przez dłużnika wezwania do zapłaty oraz dokonując wpisu do hipoteki o wszczęciu egzekucji.  O ile dłużnik nie wywiąże się z dwutygodniowego terminu uregulowania zadłużenia, wierzyciel może wystąpić do komornika o sporządzenie opisu nieruchomości przeznaczonej do licytacji oraz oszacowanie jej wartości przez biegłego. Do sporządzonego opisu i oszacowania zarzuty mogą zgłaszać zarówno wierzyciel i dłużnik. Wierzyciel może zażądać uzupełnienia i aktualizacji dokumentacji przed samą licytacją, jeżeli w mieszkaniu lub domu zaszły jakieś zmiany np. nastąpiło poważne uszkodzenie. Oszacowanie wartości nieruchomości przez biegłego jest równoznaczne ze wzrostem  kosztów postępowania.

Uwaga! Warto sprawdzić wartość oszacowania nieruchomości przez biegłego i jeżeli uważamy, że np. wartość naszego domu czy mieszkania została zaniżona, zgłosić zarzuty.

 

Kiedy dokumentacja dotycząca licytowanej nieruchomości jest już gotowa komornik i nadzorujący postępowanie sąd, ogłaszają termin przeprowadzenia licytacji. Licytacja może odbyć się najwcześniej po upływie dwóch tygodni od uprawomocnieniu się opisu i oszacowania nieruchomości. Licytacja jest publiczna, a informacja o niej musi zostać ogłoszona na dwa tygodnie przed jej terminem w budynku sądowym, w budynku organu gminy, w której znajduje się nieruchomość oraz w poczytnym, lokalnym dzienniku. Informacje na temat planowanych licytacji m.in. nieruchomości można znaleźć również na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl

 

W pierwszym terminie cena wywoławcza sprzedaży wynosi nie mniej niż  ¾ ceny oszacowania, a jeżeli nie znajdzie się kupiec, wyznacza się na wniosek wierzyciela drugi termin licytacji, a cena wywoławcza spada do oszacowanej wartości nieruchomości.

 

Do przeprowadzenia licytacji wystarczy obecność jednego licytanta. Istnieje krąg osób, które nie mogą uczestniczyć w licytacji. Są to przede wszystkim: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie rękojmi przez każdego z uczestników (w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania). Kwota rękojmi jest zaliczana na poczet ceny sprzedaży w przypadku wygrania licytacji, a w przypadku przegrania jest zwracana. Sama licytacja odbywa się ustnie. Wygrywa ją uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę. Każdy uczestnik może podbijać cenę, ale w wysokości nie mniejszej niż jeden procent ceny wywoławczej (z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych).

 

Jeżeli w pierwszej i drugiej licytacji nikt nie nabędzie nieruchomości, a wierzyciel nie przejmie nieruchomości po cenie wywoławczej (¾ w pierwszej licytacji i w drugiej licytacji), postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone i nowa egzekucja z tej nieruchomości może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

 

Wygraną licytanta, który zaoferował najwyższą cenę, potwierdza sąd (tzw. przybicie). Po uprawomocnieniu się postanowienia nowy nabywca nieruchomości musi w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, uregulować wylicytowaną kwotę pomniejszoną o rękojmię wpłaconą w gotówce (nabywca wpłaca pieniądze na rachunek depozytowy sądu).

 

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przybiciu i wpłaceniu należnej kwoty przez nabywcę sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Jest to równoznaczne z przeniesieniem własności na nowego właściciela, a to zostaje przypieczętowane dokonaniem odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel zyskuje prawo do wyegzekwowania opuszczenia przez nas mieszkania lub domu i opróżnienia go z naszych rzeczy.

 

stan prawny na 24.09.2014

 

Podstawa prawna


 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2014.101)