kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Kiedy można utracić prawo do mieszkania?

Utrata mieszkania oznacza, że zostajemy pozbawieni tytułu prawnego do zajmowanego przez nas lokum, bez względu na to, czy jest to nasza własność, czy mieszkanie wynajmowane np. od prywatnego właściciela lub gminy. Utrata tytułu prawnego do mieszkania odbywa się poprzez wypowiedzenie umowy, pozbawienie członkostwa w spółdzielni lub licytację mieszkania, a konsekwencje mogą być bardzo poważne np. eksmisja z zajmowanego lokalu. W zależności od rodzaju mieszkania (komunalne, spółdzielcze, tzw. hipoteczne, resortowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz wynajmowane do prywatnych właścicieli) różne mogą być przyczyny jego utraty. W tej części omówimy sytuacje, w których możemy utracić tytuł prawny do lokalu z zasobów gminy, mieszkań spółdzielczych oraz własnościowych.

Utrata tytułu prawa do lokalu z zasobów gminy (tzw. komunalne, w tym socjalne)

Prawo do zajmowania lokalu komunalnego (również lokale socjalne) utracimy z chwilą wypowiedzenia przez właściciela (gminę) umowy najmu. Może to nastąpić z następujących powodów:

 • używamy lokalu niezgodnie z warunkami umowy lub jego przeznaczeniem np. gdy prowadzimy w lokalu działalność gospodarczą bez zgody właściciela (gminy),
 • doprowadzimy do powstania w lokalu poważnych szkód, dewastacji, zniszczenia urządzeń w lokalu lub budynku,
 • swoim zachowaniem utrudniamy zamieszkiwanie i zakłócamy spokój innym mieszkańcom budynku (częste, głośne imprezy),
 • zadłużymy lokal tzn. przez co najmniej 3 miesiące nie płacimy czynszu,
 • przyjmiemy pod dach osobę lub osoby nie ujęte w umowie najmu, bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela (gminy) – nie wystarczy zameldowanie tej osoby lub osób w lokalu, ponieważ obecnie do zameldowania na pobyt stały nie jest wymagana zgoda właściciela (zameldowanie osoby lub osób potwierdza wyłącznie, że rzeczywiście mieszkają pod danym adresem, ale nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez gminę na ich zamieszkiwanie),
 • mieszkamy w lokalu znajdującym się w budynku wymagającym remontu lub rozbiórki (w takiej sytuacji gmina wskaże nam lokal zamienny, w którym zamieszkamy na takich samych zasadach jak w dotychczas używanym lokalu,
 • nie przebywamy w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • mamy prawo do innego mieszkania/domu położonego w tej samej miejscowości np. mając już umowę najmu lokalu z zasobów gminy otrzymaliśmy w spadku kawalerkę w tej samej miejscowości.

Właściciel (gmina) może również wypowiedzieć nam umowę najmu z innych niż wyżej wymienione przyczyny, które nie są precyzyjnie określone w przepisach.

 

Uwaga! Z takich samych powodów, jak wyżej opisane, możemy również utracić tytuł prawny do mieszkania w budynku odzyskanym przez prywatnych właścicieli. Dodatkowym powodem może być chęć zamieszkania właściciela, jego dziecka, wnuka lub osoby, wobec której ma obowiązek alimentacyjny w mieszkaniu, które zajmujemy.

 

W wyżej wymienionej sytuacjach właściciel powinien wskazać nam lokal zamienny (wówczas okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy). Jeżeli tego nie zrobi, a my nie posiadamy prawa do innego mieszkania, będzie obowiązywał 3 letni okres wypowiedzenia. Nie dotyczy to osób powyżej 75 roku życia, wobec których takie wypowiedzenie jest nieskuteczne, a umowa najmu wygasa z chwilą śmierci najemcy.

Utrata tytułu prawnego do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego

Utrata tytułu prawnego do mieszkania spółdzielczego odbywa się poprzez pozbawienie członkostwa w spółdzielni. Tytuł prawny do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego możemy utracić jeżeli:

 • używamy mieszkania niezgodnie z warunkami umowy lub jego przeznaczeniem;
 • doprowadzimy do powstania w mieszkaniu poważnych szkód, dewastacji, zniszczenia urządzeń w mieszkaniu lub budynku;
 • swoim zachowaniem utrudniamy zamieszkiwanie i zakłócamy spokój innym mieszkańcom budynku np. częste, głośne imprezy;
 • zadłużymy mieszkanie tzn. przez co najmniej 6 m-cy nie wnosimy opłat za mieszkanie;

Utrata tytułu prawnego do mieszkania własnościowego

Często wydaje się nam, że nikt nie może pozbawić nas prawa do tego, co jest naszą własnością. Jednak także w przypadku mieszkań własnościowych istnieją powody, które mogą doprowadzić do utraty mieszkania. Utrata prawa do mieszkania własnościowego następuje poprzez licytację naszej nieruchomości. Możemy zostać pozbawieni prawa do mieszkania własnościowego jeżeli:

 • długotrwale zadłużamy mieszkanie nie regulując opłat (w przypadku mieszkań własnościowych przepisy nie precyzują co oznacza termin długotrwale, dlatego nie wnosząc na bieżąco opat, w każdej chwili możemy spodziewać się interwencji wspólnoty mieszkaniowej),
 • swoim nagannym i niewłaściwym zachowaniem utrudniamy zamieszkiwanie innym osobom w budynku.

 

 

stan prawny na 24.09.2014

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2014.150) 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.03.119.1116)

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.85.388 ze zm.)