kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak uzyskać mieszkanie z zasobów gminy?

Dla każdego z nas mieszkanie jest dobrem najważniejszym a prawo do mieszkania jednym z podstawowych praw człowieka. Mieszkanie w naszym kraju jest jednak w dalszym ciągu towarem deficytowym. I nie ma tu znaczenia, czy mówimy o mieszkaniu kupowanym na własność na wolnym rynku, czy wynajmowanym. Zakup mieszkania na wolnym rynku wymaga od nas wkładu finansowego lub wieloletniego zobowiązania do spłaty zaciągniętego na ten cel kredytu. Nie każdy z nas może sobie na to pozwolić, ponieważ banki wymagają tzw. stabilizacji materialnej, czyli stałego dochodu, który gwarantuje comiesięczne spłaty rat.

 

Tym osobom, których nie stać na własne mieszkanie powinno pomagać państwo.
Nie ma ogólnopolskich zasad przyznawania lokali. Obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych należy do zadań każdej z gmin, która jest zobowiązana, do zapewnienia osobom o niskich dochodach lokali socjalnych i zamiennych. Niestety uzyskanie takiego mieszkania nie jest łatwe - gminy przeważnie posiadają niewielką ilość mieszkań, a chętnych na ich uzyskanie jest dużo. Starając się o lokal powinniśmy spełnić określone warunki a procedury są uciążliwe.

 

Zasady przyznawania mieszkań z zasobów gminnych są określone w uchwałach poszczególnych miast/gmin. Jeśli więc zamierzamy ubiegać się o taki lokal, powinniśmy zapoznać się z uchwałą, która opisuje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów gminy. W Warszawie będzie to uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.

 

Jeśli staramy się o lokal socjalny powinniśmy pamiętać, że ustawa o ochronie praw lokatorów określa, że lokal powinien nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, a powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m kw., natomiast w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego - 10 m kw. (przy czym może być to lokal o obniżonym standardzie).

 

Lokal zamienny przysługujący na zasadach i w wypadkach określonych ustawą (np. w związku z remontem lub koniecznością wyburzenia innego lokalu należącego do gminy, który zajmujemy) powinien znajdować się w tej samej miejscowości, w której położony jest nasz dotychczasowy lokal, być wyposażony w co najmniej takie wyposażenie techniczne, jakie miał lokal dotychczas używany, i o takiej samej powierzchni pokoi (warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli na osobę przypada 10m2 powierzchni łącznej pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m kw. tej powierzchni).

 

Pozostałe lokale mieszkalne wynajmowane od gminy na czas nieoznaczony nie mają określonej w przepisach definicji. Wiemy jedynie, że mają służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny.

Prawo do lokalu socjalnego

Jeśli staramy się o lokal socjalny musimy spełnić dwa podstawowe warunki:

  • nie możemy posiadać tytułu prawnego do innego lokalu,
  • nasze dochody nie mogą przekroczyć wysokości tzw. kryterium dochodowego, którego wysokość jest określona w uchwale rady gminy.

Prawo do lokalu komunalnego

Uchwała warszawska określa też warunki, które musimy spełnić, aby uzyskać lokal na czas nieoznaczony, tzw. mieszkanie komunalne. Ubiegając się o lokal komunalny:

  • nie możemy posiadać prawa do innego lokalu (takiego prawa nie może też posiadać nasz współmałżonek, ani inna osoba starająca się wraz z nami o prawo do lokalu),
  • musimy pozostawać w trudnych warunkach mieszkaniowych, co w przypadku starania się o najem lokalu z zasobów m.st. Warszawy oznacza, że w obecnie zajmowanym lokalu na jedną osobę przypada nie więcej niż 6 m2 na osobę powierzchni mieszkalnej lub że mieszkamy w pomieszczeniach nie nadających się na pobyt ludzi,
  • musimy spełnić określone w uchwale kryterium dochodowe.

Wniosek o lokal z zasobów gminy

Mieszkańcem gminy jest każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie tej gminy. Kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, określa rada gminy, czyli radni. Oni też tworzą listy osób oczekujących na przydział mieszkania. Jeśli po zapoznaniu się z warunkami, które należy spełnić, aby uzyskać lokal z zasobów naszej gminy uznamy, że spełniamy określone w niej kryteria, powinniśmy złożyć stosowny wniosek i dostarczyć dokumenty, które będą potwierdzać naszą sytuację. Niektóre dokumenty są wymagane przez sam urząd, ale inne zależą od naszej decyzji (przykładowo - przeważnie nie jest wymagane przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a takie orzeczenie może mieć znaczenie przy weryfikacji wniosku).

 

Jeśli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie (a zależy to od tego, czy spełnimy wszystkie opisane wyżej warunki), zostaniemy umieszczeni na liście oczekujących na najem lokalu. I rozpoczyna się okres oczekiwania, który często bywa bardzo długi. Uchwała warszawska przewiduje weryfikację listy co 12 miesięcy, co najmniej w zakresie spełniania kryterium dochodowego. Brak wymaganych przez urząd dokumentów spowoduje skreślenie nas z listy oczekujących.

 

Kiedy nareszcie zostanie nam przedstawiona propozycja lokalu, którą zaakceptujemy, będziemy mogli podpisać umowę najmu. Umowa najmu może zostać zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony. Wyjątkiem jest tu umowa dotycząca lokalu socjalnego, która może być zawierana tylko na czas oznaczony i przedłużana, jeśli przejdziemy pozytywnie weryfikację gminy.

 

 

stan prawny na 24.09.2014

 

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (j.t. Dz. U.2014.150)

Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy