kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co zrobić w przypadku odmowy?

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) odmówią przyznania prawa do renty rodzinnej, możemy wnieść odwołanie od decyzji organu rentowego do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Sądem właściwym jest sąd wybrany ze względu na nasze miejsce zamieszkania.

 

Odwołanie wnosimy w ciągu miesiąca od dnia doręczenia odpisu decyzji. Składamy je za pośrednictwem tej jednostki ZUS lub KRUS, która wydała zaskarżoną decyzję. Mimo, że składamy odwołanie w organie rentowym, jako adresata należy wskazać sąd. W treści odwołania musimy podać, jaką decyzję zaskarżamy oraz uzasadnić odwołanie odnosząc się do argumentów organu rentowego zawartych w zaskarżonej decyzji.

 

Składając odwołanie osobiście poprośmy o potwierdzenie jego przyjęcia na kopii, którą zachowamy dla siebie. Jeśli wysyłamy odwołanie pocztą, zróbmy to listem poleconym i zachowajmy dowód nadania.

 

 

stan prawny na 22.09.2014


Podstawa prawna

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego (t.j. Dz.U.2013.1440 z późn. zm.): Dział 3, Rozdział 2

Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U.2013.1403 z późn. zm.): art. 29-32

Kodeks postępowania cywilnego  (t.j. Dz.U.2014.101 z późn. zm.): art. 477 [8] – 477 [16]