kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Kiedy można otrzymać rentę rodzinną?

Rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) możemy otrzymać, jeżeli zmarł członek naszej najbliższej rodziny (np. rodzic, małżonek, dziecko, brat), który w chwili śmierci:

  • miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub
  • spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, albo
  • do chwili śmierci pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Rentę rodzinną z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) możemy otrzymać w razie śmierci ww. członka naszej rodziny, jeżeli:

  • był on emerytem lub rencistą mającym ustalone prawo do emerytury albo renty rolniczej lub
  • spełniał warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Sięgnijmy do zasad ustalających prawo do renty lub emerytury a więc przede wszystkim do zasad odnoszących się do stażu ubezpieczeniowego i wieku osoby zmarłej (zobacz: W jakiej sytuacji możemy otrzymać rentę z ZUS).

 

Przykład

Nasz współmałżonek zmarł w wieku 31 lat. Jego łączny staż ubezpieczeniowy wynosi 2 lata. W tej sytuacji ani my, ani nasze dzieci nie otrzymamy renty rodzinnej, ponieważ staż ubezpieczeniowy jest za krótki. Powinien wynosić co najmniej 5 lat. Warunek ten nie obowiązywałby tylko wówczas, gdyby śmierć nastąpiła wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Prawa do renty rodzinnej nie uzyskamy również wtedy, gdy zmarły współmałżonek miał staż ubezpieczeniowy odpowiednio długi, ale śmierć nastąpiła po upływie 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia (np. ustania stosunku pracy lub okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

 

stan prawny na 22.09.2014

 

 

 

Podstawa prawna

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U.2013.1440 z późn. zm.)

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U.2013.1403)