kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
W jakiej sytuacji otrzymamy rentę z KRUS?

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie zostanie nam przyznana, jeśli łącznie spełniamy następujące warunki:

  • jesteśmy trwale lub okresowo całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • podlegaliśmy ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres, który jest on taki sam jak przy ubieganiu się o rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) (zobacz: "W jakiej sytuacji możemy otrzymać rentę z ZUS?"),
  • całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu.

Niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym

Zostaniemy uznani za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, jeśli z powodu naruszenia sprawności organizmu utraciliśmy zdolność do wykonywania pracy w gospodarstwie. Niezdolność do pracy uznana zostanie za trwałą, jeżeli nie ma szans, abyśmy tę zdolność odzyskali. Jeżeli jest szansa - całkowita niezdolność do pracy uznana zostanie za okresową.

 

Rentę rolniczą dostaniemy na stałe, jeżeli nasza całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono wobec nas konieczności przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach otrzymamy rentę okresową przez czas wskazany w decyzji prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). 

 

O niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym orzeka lekarz rzeczoznawca KRUS.

Okresy podlegania ubezpieczeniu

Przy ustalaniu prawa do renty rolniczej (i jej wysokości) z tytułu niezdolności do pracy zostaną uwzględnione także , bez względu na datę naszego urodzenia, okresy ubezpieczenia innego niż rolnicze. Jeśli mamy więcej niż 30 lat, to wymagany 5-letni okres ubezpieczenia powinien przypadać na ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty.

 

Uwaga: Jeśli ulegliśmy wypadkowi przy pracy w gospodarstwie rolnym lub zachorowaliśmy na chorobę uznaną za chorobę zawodową związana z wykonywaniem pracy rolnika, to do przyznania renty wystarczy jakikolwiek okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, który obejmuje dzień wypadku lub dzień zachorowania na rolniczą chorobę zawodową.

 

stan prawny na 22.09.2014

 

Podstawa prawna

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U.2013.1403)