kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Jeżeli urodziliśmy się po dniu 31 grudnia 1948 r., nasza emerytura zostanie ustalona na nowych zasadach i wniosek o jej przyznanie składamy bezpośrednio w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zobacz: wyszukiwarka oddziałów ZUS). Możemy to zrobić na piśmie lub ustnie do protokołu. Wniosek można też złożyć w formie dokumentu elektronicznego. Bliższe informacje na temat tej ostatniej formy znajdziemy na stronie: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=812.

 

Za datę zgłoszenia wniosku uważa się datę złożenia wniosku na piśmie w organie rentowym lub datę ustnego zgłoszenia wniosku do protokołu w organie rentowym (ZUS). Jeśli składamy wniosek w jednostce ZUS, datę złożenia tego wniosku w konkretnym dniu powinien nam potwierdzić pracownik przyjmujący wniosek. Powinniśmy mieć dla siebie kopię wniosku, na której pracownik datownikiem potwierdzi datę wpływu wniosku. Jeżeli natomiast wysyłamy wniosek pocztą, za datę złożenia wniosku uważa się datę nadania. Zachowajmy więc dowód nadania listu poleconego.

 

Jeśli ubiegamy się o emeryturę na dawnych zasadach, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną to wniosek w naszym imieniu może sporządzić pracodawca. Datę sporządzenia wniosku wpisuje pracodawca. Prawidłowość tego wpisu potwierdza własnoręcznym podpisem i opatruje pieczątką pracownik upoważniony do sporządzania wniosków. 

 

Przy ubieganiu się o emeryturę lub o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołączamy do wniosku dokumenty stwierdzające:

 • okresy uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość,
 • stan zdrowia,
 • wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń (dokumenty wystawiane przez pracodawcę na druku Rp-7, a jeśli zakład pracy nie istnieje to zaświadczenie z archiwum,
 • okoliczności niezbędne do ustalenia świadczeń przysługujących z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych.

Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, a także inne okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzenia dołączamy do wniosku w oryginale albo przedkładamy ich odpisy poświadczone przez notariusza. Oryginały dokumentów - po wykorzystaniu - ZUS nam zwróci. Nie będą zwracane natomiast zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, przychodu, dochodu i uposażenia oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawione na druku według wzoru ZUS Rp-7, a także pisemne zeznania świadków i nasze oświadczenia.

 

Dane z naszych akt osobowych możne potwierdzić w formie zaświadczenia:

 • pracodawca,
 • prawny następca pracodawcy, jeżeli zakład pracy został przekształcony (np. przedsiębiorstwa państwowe, które powstały w wyniku zmian organizacyjnych, spółki prawa cywilnego lub handlowego, które powstały po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa),
 • organ założycielski albo organ nadrzędny pracodawcy, którymi najczęściej byli wojewoda albo właściwy minister (w razie braku prawnego następcy pracodawcy); organy te, na podstawie przejętej dokumentacji osobowej, mogą wystawiać zaświadczenia stwierdzające okres zatrudnienia,
 • związek rewizyjny, w którym była zrzeszona spółdzielnia, jeżeli pracodawcą była spółdzielnia lub organizacja spółdzielcza, a jeżeli takiego związku nie ma albo w razie jego likwidacji - Krajowa Rada Spółdzielcza, mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Jasnej 1,
 • archiwum państwowe (w nielicznych przypadkach) lub firma (prywatna) zajmująca się przechowywaniem akt,
 • archiwa rotacyjne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
 • archiwa przejściowe podległe wojewodom.

Uwaga!  Nie musimy dołączać dokumentów potwierdzających dane zawarte na naszym indywidualnym koncie ubezpieczeniowym, jak również dokumentów, które złożyliśmy już w ZUS w celu ustalenia kapitału początkowego albo prawa lub wysokości innych świadczeń.

odwołanie od odmownej decyzji w sprawie emerytury

Od niekorzystnej dla nas decyzji w sprawie emerytury lub renty możemy wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Sądem właściwym jest sąd wybrany ze względu na nasze miejsce zamieszkania.
 
Odwołanie powinniśmy wnieść w ciągu miesiąca od dnia doręczenia odpisu decyzji. Jeśli ZUS nie wydał decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o emeryturę, możemy odwołać się w każdym czasie po upływie tych dwóch miesięcy.
 
Odwołanie od decyzji w sprawie emerytury lub renty sporządzamy na piśmie. Dostarczamy lub wysyłamy za pośrednictwem poczty do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję. Odwołanie adresuje się do sądu, ale wnosi za pośrednictwem ZUS. ZUS może zmienić swoją decyzję zgodnie z naszym żądaniem i wtedy sprawa nie jest kierowana do sądu. Jeżeli jednak ZUS nie zmieni decyzji, wówczas przekazuje nasze odwołanie z aktami sprawy do sądu. Jeśli sąd uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję ZUS.
 
Te same zasady obowiązują również przy odwoływaniu się od decyzji KRUS odmawiającej przyznania emerytury.
 

stan prawny na 22.09.2014

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U.2011.237.1412)

Kodeks postępowania cywilnego  (t.j. Dz.U.2014.101 z późn. zm.): art. 477 [8] - 477 [16]