kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Kto może otrzymać emeryturę z KRUS?

Chcąc uzyskać emeryturę, albo rentę z powodu niezdolności do pracy, lub rentę rodzinną, zwracamy się do organów rentowych, którymi są Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). ZUS i KRUS ustalają, czy przysługuje nam prawo do wyżej wspomnianych świadczeń, jak również wypłacają te świadczenia.
 
Prawo do emerytury lub renty możemy uzyskać, jeśli jesteśmy objęci ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w ZUS albo podlegamy ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS jako rolnicy lub ich domownicy (przez domownika rozumie się tutaj osobę będącą członkiem rodziny rolnika, pracującą w gospodarstwie rolnym, z którą nie łączy rolnika stosunek pracy).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dzieli się na 16 oddziałów, którym podlegają placówki terenowe. Adres, telefon i godziny urzędowania właściwej dla nas placówki KRUS możemy wyszukać na stronie internetowej: www.krus.gov.pl w zakładce „Struktura” albo zakładce „Niezbędnik” (zobacz: oddziały KRUS).
 
Uwaga!  Jeśli jesteśmy funkcjonariuszami służb mundurowych (wojsko, policja, służba więzienna) o przyznanie świadczenia zwracamy się do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jeśli jesteśmy ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) jako rolnicy lub ich domownicy (przez domownika rozumie się tutaj osobę będącą członkiem rodziny rolnika, pracującą w gospodarstwie rolnym, z którą nie łączy rolnika stosunek pracy), to uzyskanie przez nas prawa do emerytury zależy od następujących warunków spełnionych łącznie:

Jeżeli jesteśmy rolnikami, możemy otrzymać emeryturę wcześniejszą, ale powinniśmy spełniać następujące warunki:

  • osiągnąć wieku 55 lat w przypadku kobiet albo 60 lat w przypadku mężczyzn,
  • podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
  • zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.

Warunki wymienione powyżej muszą zostać spełnione do końca 2017 r.

 

Do okresów ubezpieczenia zalicza się okresy:

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.,
  • od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi - okresów tych nie uwzględnia się w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Wysokość emerytury

Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i uzupełniającej. Według tych samych zasad ustala się rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy. Suma obu części stanowi pełną wysokość emerytury lub renty rolniczej. Część składkowa nie ulega zawieszeniu, natomiast wypłata części uzupełniającej jest zawieszona w całości lub w określonej części (25% lub 50% tej części), jeżeli będziemy nadal prowadzić działalność rolniczą.
 

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej polega na tym, że ani my, ani nasz małżonek nie jesteśmy właścicielami (współwłaścicielami) lub posiadaczami gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych i nie prowadzimy działu specjalnego produkcji rolnej.

 

Uwaga!  W przypadku gdy mając prawo do emerytury lub renty prowadzimy działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy w KRUS, wypłata części uzupełniającej naszego świadczenia nie ulega zawieszeniu.

Częściowa emerytura rolnicza

Jeśli nie osiągnęliśmy jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, możemy - podobnie jak ubezpieczeni w ZUS - ubiegać się o tzw. emeryturę częściową. Konieczne jest jednak spełnienie następujących warunków:

  • dla kobiet - wiek 62 lat i co najmniej 35-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
  • dla mężczyzn – wiek 65 lat i co najmniej 40-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Wysokość świadczenia będzie wynosić 50% kwoty emerytury rolniczej ustalonej na ogólnych zasadach i nie będzie podlegać podwyższeniu do kwoty emerytury podstawowej. Wysokość tego świadczenia nie będzie zmniejszana, mimo że będziemy nadal prowadzić działalność rolniczą.

Z chwilą osiągnięcia przez nas powszechnego wieku emerytalnego, częściowa emerytura rolnicza zostanie z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą i wówczas część uzupełniająca emerytury rolniczej ulegnie zawieszeniu, jeżeli nie zaprzestaniemy prowadzenia działalności rolniczej.

Okresowa emerytura rolnicza

Jeżeli pobieramy rentę strukturalną wypłacaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i upłynie okres, na jaki została nam ona przyznana, a nie mamy jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje nam prawo do okresowej emerytury rolniczej. Jest ona wypłacana do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Emerytura okresowa przysługuje w wysokości emerytury podstawowej - bez względu na okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

 

Emerytura okresowa, podobnie jak zwykła emerytura rolnicza, będzie wypłacana w całości, jeśli prowadzimy działalność rolniczą wspólnie z małżonkiem podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS. Z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego okresowa emerytura rolnicza zostanie z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą, jeżeli wykażemy co najmniej 25-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

 

stan prawny na 22.09.2014

 

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U.2013.1403 z późn. zm.)

Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.637)