kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co zrobić w przypadku odmowy pomocy?

Odmowa przyznania nam świadczeń rodzinnych musi nastąpić w formie decyzji administracyjnej. Jeśli nie zgadzamy się z jej treścią, możemy w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć od odwołanie. Odwołanie adresujemy do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), ale składamy je w tym urzędzie, który wydał decyzję czyli za jego pośrednictwem. Jeśli urząd stwierdzi, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli decyzję poprzednią. Od tej nowej decyzji mamy prawo także się odwołać, również w terminie 14 dni.

 

Jeśli urząd nie znajdzie podstaw do zmiany decyzji, ma obowiązek w ciągu 7 dni skierować nasze odwołanie wraz z aktami sprawy do samorządowego kolegium odwoławczego.

Zaskarżoną decyzję SKO może:

  • utrzymać w mocy,
  • uchylić  w całości lub części i przekazać do ponownego rozpatrzenia,
  • uchylić w całości lub części i rozstrzygnąć sprawę.

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją SKO,  mamy prawo w terminie 30 dni złożyć odwołanie do sądu administracyjnego.

 

stan prawny na 22.09.2014

 


Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2013.1456 z późn. zm.)

Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.2013.267 z późn. zm.)