kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Gdzie złożyć wniosek?

 

Jeżeli chcemy uzyskać świadczenie rodzinnie, składamy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania lub w innej instytucji, która w danej gminie lub mieście jest odpowiedzialna za realizację świadczeń rodzinnych np. w ośrodku pomocy społecznej. Formularz wniosku dostaniemy w urzędzie gminy lub miasta. 

Przed złożeniem wniosku o świadczenie rodzinne skompletujmy wszystkie wymagane dokumenty. Są to przede wszystkim:

a) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,

b) orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, jeżeli od tego jest uzależnione przyznanie świadczenia (np. świadczenia pielęgnacyjnego),

c) oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 lat,

d) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu rodziny np.:

  • zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
  • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni) w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

e) kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,

f) kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski lub w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej,

g) kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

h) oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, a także zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie zatrudnienia bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, w przypadku ubiegania się o dodatek z tego tytułu,

i) oświadczenie lub zaświadczenie organu emerytalno-rentowego potwierdzające zgłoszenie osoby ubiegającej się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem do ubezpieczeń społecznych w trakcie urlopu wychowawczego.

 

Uwaga! Jeżeli instytucja, do której złożymy wniosek, uzna, że konieczne jest potwierdzenie prawa do świadczenia rodzinnego dodatkowym dokumentem, wezwie nas do tego pisemnie.

 

stan prawny na 22.09.2014

 


Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2013.1456 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.2013.3)