kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jakie są rodzaje świadczeń rodzinnych?

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
 • zapomoga wypłacana przez gminy z tytułu urodzenia dziecka,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Dodatkowo możemy ubiegać się o dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w przypadku, kiedy rezygnujemy z zatrudnienia z powodu konieczności opieki nad chorą lub niepełnosprawną osobą w rodzinie z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w wyniku zmiany przepisów dotyczących prawa do świadczeń pielęgnacyjnych (prawa do świadczeń zostały pozbawione m.in osoby opiekujące się niepełnosprawnymi rodzicami). Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek  nie przysługuje osobom, które nabyły prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Prawa do zasiłku dla opiekuna nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek dla opiekuna wynosi 520 zł i ma być wypłacony również wstecz, wraz z odsetkami od dnia 1 lipca 2013 r.  Warunkiem uzyskania zasiłku dla opiekunów jest złożenie wniosku o zasiłek w okresie od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r. Instytucje, które wypłacały świadczenie pielęgnacyjne mają obowiązek powiadomić osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku.

 

Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

Zapomoga wypłacana przez gminy z tytułu urodzenia dziecka przysługuje w związku z urodzeniem dziecka i jest przyznawana w drodze uchwały gminy, na terenie której mieszkają rodzice dziecka. Wysokość zapomogi jest uzależniona od środków własnych gminy.
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka lub objęcia opieki nad dzieckiem i przysługuje rodzicowi dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Prawo do becikowego zależy od spełnienia kryterium dochodowego (od 1 stycznia 2013 r.) Kryterium dochodowe wynosi 1 922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Rodzina, której dochód nie przekracza tej kwoty może ubiegać się o świadczenie. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł. Jeśli o zapomogę ubiegają się rodzice biologiczni, to będzie ona przyznana pod warunkiem, że kobieta, która urodziła dziecko pozostawała pod opieką lekarską - najpóźniej od 10 tygodnia ciąży  (na co posiada odpowiednie zaświadczenie wydane przez lekarza lub położną).

 

 

stan prawny na 22.09.2014

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2013.1456 z późn. zm)