kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak i gdzie składamy wniosek o pomoc?

Wystarczy prośba ustna 

Starając się o świadczenie z pomocy społecznej nie musimy wypełniać specjalnych formularzy - wystarczy, że zgłosimy się z prośbą o pomoc do ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. Przepisy nie określają szczególnej formy takiej prośby. Prośba może zostać przekazana pracownikowi socjalnemu ustnie lub pisemnie. Jeśli chcemy zachować formę pisemną, to opiszmy naszą sytuację i dokładnie określmy, jakiej pomocy oczekujemy. W ciągu 14 dni roboczych pracownik socjalny zobowiązany jest przeprowadzić wywiad środowiskowy w naszym miejscu zamieszkania. Jeśli sprawa jest pilna, wywiad powinien być przeprowadzony w ciągu 2 dni.

Wywiad środowiskowy

Wywiad środowiskowy to rozmowa, podczas której pracownik socjalny ustali naszą sytuację rodzinną, osobistą, majątkową, dochodową. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przekazanych przez nas informacji pracownik socjalny wypełnia specjalny kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wypełniony formularz musi zostać podpisany zarówno przez pracownika socjalnego jak i przez nas - składamy oświadczenie, że podane informacje są zgodne z prawdą.

Uzyskane informacje staną się podstawą do zaplanowania pomocy. Jeśli nie wyrazimy zgody na przeprowadzenie wywiadu lub przekazanie wymaganych dokumentów, nie otrzymamy pomocy.

Dokumenty do wniosku

Ustawa o pomocy społecznej nie wymienia dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Podczas wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ma obowiązek zapoznać się z naszą sytuacją osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową. Ustala ją m.in. na podstawie dokumentów, które jesteśmy zobowiązani przedstawić. Najważniejsze z nich:

  • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka (do wglądu),
  • w przypadku cudzoziemców dokument określających status w Polsce;
  • decyzja w sprawie przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, renty socjalnej itp.;
  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.;
  • w przypadku osób uczących się - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej;
  • w przypadku rolników - zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych); dowód opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników;
  • w przypadku osób bezrobotnych - decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

 

Pracownik socjalny może poprosić także o inne dokumenty, jeśli wymagają tego okoliczności sprawy, mające wpływ przyznanie prawa do świadczeń. Jeśli nie przedstawimy wszystkich niezbędnych do ustalenia naszej sytuacji dokumentów, to pomocy możemy nie otrzymać.

OPS

Wniosek o pomoc składamy w ośrodku pomocy społecznej (OPS) zgodnie z naszym miejscem zamieszkania. Jako miejsce zamieszkania powinniśmy rozumieć miejscowość, w której przebywamy z zamiarem pobytu stałego. Jeżeli jesteśmy pensjonariuszem domu pomocy społecznej, to pomocy udzieli nam ośrodek, który skierował nas do tego domu. Osoba bezdomna może natomiast ubiegać się o pomoc, tam gdzie ostatnio była zameldowana na pobyt stały.

 

Jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych naszą sytuacją osobistą, w sprawach niecierpiących zwłoki, w sprawach cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany oraz cudzoziemców, którzy są ofiarami handlu ludźmi, pomocy udzieli OPS, na  którego terenie przebywamy.

 

 

stan prawny na 22.09.2014

 

Podstawa prawna

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U.2013.182 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U.2012.712)

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 r. I OW 24/12