DZIŚ

Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

W jakiej sytuacji życiowej?

Trudna sytuacja życiowa

Jeśli znaleźliśmy się w trudnej sytuacji życiowej i nie jesteśmy w stanie sami jej przezwyciężyć, możemy zwrócić się o pomoc do instytucji pomocowych, jakimi są gminne/dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej. Wsparcia ze strony państwa możemy oczekiwać w przypadku np. bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, uzależnienia, ale także w przypadku trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie określają zamkniętego katalogu trudnych sytuacji.

 

Kiedy do trudnej sytuacji życiowej dochodzi jeszcze ubóstwo, można ubiegać się o pomoc finansową. Osoba uboga to taka, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł. Dla osoby samotnej lub prowadzącej samotnie gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi 542 zł. Podane wysokości dochodów zmieniają się okresowo. Zawsze warto sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, jaka jest aktualna wysokość kryterium dochodowego.

 

Uwaga!  W przypadku posiadania nieruchomości rolnej przyjmuje się, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł.

Dochód

Dochodem są nasze przychody netto (w uproszczeniu - to co zostaje nam „na rękę” po potrąceniu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne itd.). Do dochodu nie wliczamy:

  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
  • zasiłku celowego,
  • stypendiów szkolnych,
  • świadczeń w naturze,
  • świadczeń z tytułu wykonywania przez osoby bezrobotne prac społecznie użytecznych,
  • dochodów z nieruchomości rolnej poniżej 1 ha przeliczeniowego,
  • alimentów płaconych na czyjąś rzecz.

Znaczny dochód

Gdy w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku o pomoc finansową lub w okresie, gdy korzystamy już z pomocy społecznej, uzyskamy jednorazowy znaczny dochód - to kwota ta jest dzielona na 12 (liczba miesięcy w roku)  i doliczana do naszych miesięcznych dochodów.

 

Znaczny dochód to kwota przekraczająca 2710 zł w przypadku osoby samotnej lub 2280 zł w przypadku rodziny.

 

Przykład

Pan Marian jest osobą samotną, niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Nie ma żadnych własnych dochodów. Utrzymuje się jedynie z zasiłku stałego z pomocy społecznej. We wrześniu 2013 r. otrzymał odszkodowanie w wysokości 10 000 zł. Odszkodowanie zostanie potraktowana jako znaczny dochód pana Marcina, bo kwota przekracza 2710 zł.

 

Czy pan Marcin będzie mógł nadal otrzymywać zasiłek? Nie, ponieważ po podzieleniu wysokości odszkodowania, czyli 10 000 zł przez 12, otrzymujemy kwotę 833,30 zł. Ta kwota jest traktowana jako bieżący, miesięczny dochód pana Marcina przez najbliższe 12 miesięcy. Natomiast kryterium dochodowe do przyznania zasiłku stałego wynosi dla osoby samotnej 542 zł. 

 

 

stan prawny na 28.07.2014

 


 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2013.182 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2012.823)