kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak podzielić wspólny majątek?

Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów można żądać, aby ustalone zostały udziały w majątku wspólnym uwzględniające stopień, w którym każdy z nas przyczynił się do powstania tego majątku. Z żądaniem takim możemy wystąpić, gdy np. drugi małżonek w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych.

 

Powodem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym może być długotrwała separacja faktyczna małżonków, zwłaszcza przez nich uzgodniona lub akceptowana, podczas której każde z nich gospodarowało samodzielnie i dorobiło się niejako „na własny rachunek”.

 

Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z nas przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Przy podziale majątku każde z nas powinno zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Możemy też żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniliśmy ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

 

Podział może objąć cały majątek wspólny lub być ograniczony do jego części.

Możemy podzielić majątek wspólny dobrowolnie w drodze umowy notarialnej. Innym sposobem jest dokonanie podziału sądownie. Wniosek o podział majątku wspólnego składa się do sądu rejonowego (wydziału cywilnego) właściwego według miejsca położenia majątku. Od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, opłata wynosić będzie 300 zł. Jeżeli przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, sąd na wniosek jednego z nas może dokonać tego podziału w wyroku orzekającym rozwód.

 

więcej

informacje dotyczące spraw mieszkaniowych po rozwodzie znajdziesz w dziale Mieszkania - Kto ma prawo do mieszkania po rozwodzie?

 

stan prawny na 24.09.2014

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788): art. 43, 45