kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Kiedy warto podzielić majątek?

W czasie trwania wspólności ustawowej małżonkowie nie mogą zażądać podziału majątku wspólnego. Jedno z małżonków nie może również rozporządzać, ani zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu z majątku wspólnego. Powyższy zakaz obowiązuje bezwzględnie. Oznacza to, że nie możemy umówić się i podzielić wspólny majątek, jeśli wspólność majątkowa wciąż istnieje.

 

Podział majątku wspólnego - zarówno umowny, jak i sądowy - możliwy jest dopiero po ustaniu wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa ustaje zawsze z chwilą ustania małżeństwa. Następuje to w razie:

  • orzeczenia rozwodu - wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego;
  • śmierci jednego albo obojga małżonków;
  • uprawomocnienia się wyroku unieważniającego małżeństwo. 

W trakcie małżeństwa wspólność majątkowa może ustać, jeśli nastąpi jedna z poniższych sytuacji:

  • małżonkowie zawrą notarialną umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową,
  • sąd dokona rozdzielności majątkowej,
  • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione,
  • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,
  • sąd orzeknie separację małżonków. 

 

stan prawny na 24.09.2014

 


 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788): art. 35