kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jakie decyzje możemy podjąć?

Możemy w naszym małżeństwie przyjąć inne rozwiązania niż ustawowa wspólność majątkowa. Wystarczy zawrzeć jedną z niżej podanych umów małżeńskich zakładających:

  • rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Umowę dotycząca majątku małżeńskiego możemy zawrzeć zarówno przed ślubem, jak i w trakcie małżeństwa. Sporządza się ją w formie aktu notarialnego. Umowę można w każdej chwili zmienić lub rozwiązać. W tym ostatnim przypadku powstanie między nami ustawowa wspólność majątkowa.

Umowa rozszerzająca wspólność majątkową

Zawarcie umowy rozszerzającej wspólność majątkową oznacza, że nasz majątek osobisty lub jego część zostanie włączony do wspólnego majątku małżeńskiego. Nie można przez tę umowę rozszerzyć wspólności na:

  • majątek otrzymany z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
  • prawa do odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia oraz z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej innym przepisom,
  • przyszłe wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z nas.

Umowa ograniczająca wspólność majątkową

Ograniczenie wspólności majątkowej polega na wyłączeniu z majątku wspólnego określonych przedmiotów lub praw majątkowych (np. samochodu, wynagrodzenia za pracę, dochodów z majątku odrębnego). Umowne ograniczenie wspólności nie może doprowadzić do tego, że majątek wspólny przestanie istnieć, co oznacza, że przynajmniej jeden przedmiot pozostaje w majątku wspólnym.

Rozdzielność majątkowa

W przypadku, gdy zostanie zawarta umowa dotycząca rozdzielności majątkowej, nie będziemy posiadali majątku wspólnego, lecz jedynie dwa odrębne w sensie prawnym majątki. Gdy rozdzielność następuje w trakcie trwania małżeństwa, staniemy się współwłaścicielami wszystkich posiadanych przedmiotów, będziemy też mogli podzielić dotychczasowy wspólny majątek.

 

Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona nie tylko poprzez zawarcie umowy przed notariuszem, ale również przez sąd - na żądanie jednego z nas. Sąd jednak zniesie wspólność (nawet z datą wsteczną) jedynie wtedy, gdy istnieją ku temu ważne powody. Przymusowa rozdzielność następuje także z mocy prawa, gdyby jedno z nas zostało ubezwłasnowolnione całkowicie bądź częściowo.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Umowa ta jest podobna do umowy dotyczącej rozdzielności majątkowej. Dorobkiem każdego z nas jest „wzrost wartości majątku własnego”, który nastąpił po zawarciu umowy majątkowej np. wzrosła wartość firmy, którą prowadziło jedno z nas. Z chwilą ustania rozdzielności majątkowej ten z nas, którego dorobek jest mniejszy od dorobku drugiego małżonka, może żądać jego wyrównania przez zapłatę lub przeniesienia prawa np. do jakiejś nieruchomości.

 

stan prawny na 24.09.2014

 


 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788): art. 47 - 51.5