kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co jest wspólne, a co osobiste?

Po ślubie powstaje między małżonkami tzw. ustawowa wspólność majątkowa. Są nią objęte dochody obojga małżonków oraz rzeczy nabyte w trakcie małżeństwa. Oznacza to, że od zawarcia ślubu naszą wspólną własnością staje się to, co zarobi każde z nas oraz to, co kupimy.

Majątek wspólny

Do majątku wspólnego należą przede wszystkim:

 • wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z nas,
 • dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z nas,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z nas.

Ponadto wspólnym majątkiem są przedmioty zwykłego urządzenia domowego, z których oboje korzystamy. Zasada ta ma zastosowanie zarówno do rzeczy kupionych z naszych wspólnych pieniędzy, jak również do rzeczy, które jedno z nas otrzymało w spadku lub darowiźnie (chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił).

Majątek wyłącznie osobisty

Oprócz majątku wspólnego małżonkowie mogą mieć majątek wyłącznie osobisty. Do majątku osobistego każdego z nas należą przede wszystkim:

 • przedmioty majątkowe uzyskane przed ślubem (np. mieszkanie kupione lub odziedziczone przez jednego z nas),
 • przedmioty majątkowe uzyskane przez jedno z nas w wyniku dziedziczenia, zapisu lub darowizny (chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, to znaczy zapisał lub przekazał je nam obojgu),
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z nas np. odzież i obuwie, przedmioty niezbędne ze względu na stan zdrowia (wózek inwalidzki, aparat słuchowy) lub związane z upodobaniami i potrzebami duchowymi (sprzęt sportowy, instrument muzyczny, zbiór znaczków pocztowych), 
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. służebność mieszkania,
 • kwoty odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • przedmioty majątkowe uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy (ale nie dochody wynikające z posiadania tych praw),
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za majątek osobisty.

 

 

stan prawny na 24.09.2014

 

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788): art. 31, 33