kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Ile to kosztuje (sąd, notariusz, podatek)?

Każda czynność, jaką podejmujemy w sądzie lub u notariusza wymaga opłat. Dodatkowo odziedziczenie spadku może wiązać się z koniecznością zapłacenia podatku. Poniżej zostały przedstawione koszty, z jakimi powinniśmy się liczyć.

OPŁATY SĄDOWE

 

Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o:

 • stwierdzenie nabycia spadku (potwierdzenie praw do spadku przez osoby dziedziczące, konieczne jeżeli chcemy swobodnie dysponować odziedziczonym spadkiem np. sprzedać, dowiedzieć się o stan konta, wypłacić pieniądze z lokaty),
 • zabezpieczenie spadku (o zabezpieczenie spadku mogą wystąpić spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, gdy jest zagrożenie, że spadek może zostać naruszony przez np. sprzedaż, zniszczenie, przywłaszczenie; sąd zleca najczęściej komornikowi dokonanie zabezpieczenia spadku poprzez spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością, czego koszty są oczywiście znacznie wyższe niż opłata od wniosku).

OPŁATY U NOTARIUSZA

Maksymalne stawki notarialne wynoszą:

 • sporządzenie testamentu – 50 zł + VAT (23%),
 • sporządzenie testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł +VAT (23%),
 • sporządzenie testamentu zawierającego zapis windykacyjny – 200 zł + VAT (23%)
 • odwołanie testamentu – 30 zł +VAT (23%),
 • akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – 50 zł + VAT (23%),
 • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – 50 zł + VAT (23%),
 • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym - 100 zł + VAT (23%),
 • sporządzenie protokołu dziedziczenia - 100 zł  + VAT (23%),
 • sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50 zł + VAT (23%).

Notariusz pobiera również opłaty za np. odpisy (kopię oryginalnego dokumentu) wydawane stronom i przesyłane obowiązkowo do różnych urzędów i instytucji (np. do sądu, urzędu skarbowego, starostwa).

PODATKI OD SPADKU

Kiedy już potwierdzimy swoje prawo do spadku, informujemy o tym właściwy urząd skarbowy tzn. ten, który znajduje się w miejscu położenia przedmiotów majątkowych otrzymanych w spadku np. nieruchomości. Jeżeli przedmioty, które dziedziczymy są położone na terenie działania więcej niż jednego urzędu skarbowego, to informację o nabyciu praw do spadku zgłaszamy w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli takiego nie ma, to w miejscu, w którym spadkodawca przebywał ostatnio.   

 

Od podatku od spadków i darowizn osobom najbliższym przysługuje zwolnienie.  Dotyczy to: małżonka osoby zmarłej, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy.

 

Uwaga: Zwolnienie od podatku od spadku będzie nam przysługiwało tylko wtedy, gdy w ciągu 6 miesięcy od podpisania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub uprawomocnienia się sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zgłosimy fakt dziedziczenia właściwemu urzędowi skarbowemu. 

 

Ponadto dla każdej grupy określona jest kwota wolna od podatku, do wysokości której nie jest wymagane zgłoszenie podatkowe:

 • dla I grupy (rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, ale też teściowie, synowa i zięć) kwota wolna to 9637 zł. (np. samochód o wartości 9500 zł),
 • dla II grupy (dalsza rodzina, np. ciotki i wujowie) kwota wolna to 7276 zł. (np. kredens o wartości 7150 zł),
 • dla III grupy (osoby niespokrewnione oraz członkowie dalszej rodziny nienależące do II grupy) kwota wolna to 4902 zł. (np. wartość komputera, dobrego telewizora).

Jeśli dziedziczymy majątek powyżej kwoty ustalonej dla każdej z grup podatkowych, zgłaszamy ten fakt urzędowi skarbowemu oraz wypełniamy odpowiedni formularz dostępny w urzędzie. Urząd sam wyliczy nam należny podatek według obowiązującej skali.   

 

 

stan prawny na 23.09.2014

 

 


Podstawa prawna

 

Ustawa z 14 lutego 1991 r. –  Prawo o notariacie (t.j. Dz.U.2014.164): art. 5

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U.2013.237): par. 10a

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2010.90.594 z późn. zm.): art. 49

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U.2009.93.768): art. 4a, 9