kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak wygląda postępowanie o spadek przed sądem?

Chcąc potwierdzić na drodze sądowej prawo do spadku, składamy pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy). Jeśli dziedziczyć będzie kilka osób, wystarczy, że wniosek przygotuje i złoży jedna z nich i wymieni pozostałe osoby  jako uczestników postępowania. Wniosek możemy sporządzić sami. We wniosku podajemy dane wnioskodawcy (swoje dane) oraz pozostałych spadkobierców wraz z adresami zamieszkania. Do wniosku dołączamy: 

  • akt zgonu spadkodawcy,
  • akty urodzenia lub akty małżeństwa osób dziedziczących, z których wynika zmiana nazwiska (dla córek, wnuczek itd.). 

Po złożeniu wniosku do sądu czekamy, aż sąd prześle nam wezwanie na sprawę. Może to trwać do kilku miesięcy. Nie ma określonych terminów, w których sąd powinien wyznaczyć termin pierwszej rozprawy. Termin rozprawy najczęściej zależy od „obłożenia” wnioskami, pozwami w danym wydziale. 

 

Na sprawie sąd bada, czy spadkodawca pozostawił testament oraz kto będzie dziedziczył. Jeśli jest kilku spadkobierców, sąd ustala w jakiej części będzie dziedziczył każdy z nich. Po zbadaniu dokumentów sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. 

 

stan prawny na 23.09.2014

 


Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 t.j.): art. 640-654