kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Co napisać w pozwie o rozwód (separację)?

O rozwód występujemy do sądu. Małżonek, który chce rozwodu, występuje z pozwem przeciw drugiemu małżonkowi. Nawet jeśli oboje małżonkowie zgodnie chcą zakończyć małżeństwo bez wskazywania winnego rozpadowi więzi, to i tak jedno z nich składa pozew (występuje w roli powoda) a drugie jest osoba pozwaną (tą, z którą powód chce się rozwieść). W pozwie o rozwód należy podać informacje, kto domaga się orzeczenia rozwodu (kto jest powodem) i z kim chce się rozwieść (kto jest pozwanym). Konieczne jest umieszczenie danych takich jak: imiona i nazwiska małżonków, zawody, adresy zamieszkania. 

 

W treści pozwu podajemy:

 • datę i miejscowość sporządzenia pozwu,
 • sąd, do którego składamy pozew,
 • dane małżonków, czyli stron postępowania sądowego,
 • to, czego oczekujemy, czyli treść żądania,
 • uzasadnienie żądania.

 

Oprócz danych personalnych i aktualnych adresów w pozwie należy określić swoje żądania co do tego, o jaki rozwód się staramy:

 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód z winy obu stron,
 • rozwód z winy pozwanego, 
 • rozwód z winy powoda,
 • rozwód z przyczyn niezawinionych istniejących po stronie pozwanego lub powoda.

Jeżeli zależy nam na szybkim uzyskaniu rozwodu, najlepiej wnioskować o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. 

 

Do pozwu dołączamy:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach,
 • odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci.

Treść żądania

 

Pozew o rozwód trzeba uzasadnić. W treści uzasadnienia wskazujemy, dlaczego nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli wnioskujemy o rozwód z winy współmałżonka, wówczas w uzasadnieniu podajemy, na czym polega wina małżonka i przedstawiamy dowody na poparcie wymienionych w pozwie okoliczności (np. zdrada, nadużywanie alkoholu, przemoc). Dowodami mogą być także notatki z interwencji policji, wyrok o znęcanie się nad rodziną, obdukcje, zaświadczenia lekarskie itp. Często dowodem są zaznania świadków. 

 

Gdyby małżonek występujący o rozwód, chciał poprzeć swoje uzasadnienie rozwodu zeznaniami świadków, wówczas przedstawiając treść żądania, powinien pamiętać o wpisaniu żądania przesłuchania świadków (podaje się imiona i nazwiska świadków, ich aktualne adresy oraz powód, dla którego mają być przesłuchani). 

 

W pozwie o rozwód można wnioskować o podział majątku przez sąd, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie lub domagać się eksmisji pozwanego/pozwanej ze wspólnego mieszkania, jeśli swym rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia on/ona wspólne zamieszkiwanie.

 

Jeśli wnioskujemy o rozwód z wyłącznej winy współmałżonka, a wskutek rozwodu nasza sytuacja znacznie się pogorszy, możemy również wnioskować o przyznanie alimentów na siebie.

 

Do pozwu dołączamy porozumienie dotyczące sposobu sprawowania po rozwodzie opieki nad dziećmi (tzw. plan wychowawczy). Treść porozumienia nie jest ustalona przepisami, ale powinna zawierać ustalenia rozstających się rodziców odnośnie miejsca zamieszkania dziecka, alimentacji, kontaktów z rodzicem, u którego nie mieszka (i z dalszą rodziną), miejsca i sposobu spędzania przez dziecko świąt, wakacji, ferii a także opieki zdrowotnej oraz wykształcenia. Jeśli nie ma możliwości zawarcia między rozwodzącymi się małżonkami porozumienia dotyczącego opieki nad dziećmi, to małżonek składający pozew wskazuje, jakiego rozstrzygnięcia domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej. W szczególności należy określić, z którym z małżonków mają zamieszkać, komu ma być powierzona władza rodzicielska oraz formę kontaktów. Można także wnioskować np. o nakazanie wypłaty alimentów do czasu zakończenia postępowania lub ustalenie, przy którym z rodziców mają przebywać dzieci do czasu orzeczenia rozwodu (tzw. zabezpieczenie powództwa). 

Liczba egzemplarzy

 

Pozew czytelnie podpisujemy i przygotowujemy 3 egzemplarze (mogą to być kopie odręcznie napisanego wniosku, wydruki z komputera, ale każdy egzemplarz podpisujemy odręcznie). Dwa składamy w sądzie a trzeci zostawiamy dla siebie. Możemy też wysłać pozew (2 egzemplarze) pocztą. Zróbmy to listem poleconym, zachowując potwierdzenia nadania listu. Strona pozwana otrzyma treść pozwu o rozwód i ma prawo wnieść odpowiedź na pozew i zgłosić w swoje wnioski dowodowe. 

 

Wydział cywilny sądu okręgowego

 

Pozew o rozwód składamy w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno nadal mieszka w tym samym miejscu, bądź przynajmniej tym samym okręgu. Jeśli nie, wówczas pozew składa się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Gdyby natomiast nie można było ustalić, gdzie mieszka pozwany, wówczas pozew można wnieść do sądu w okręgu małżonka starającego się o rozwód. Listę sądów okręgowych znajdziemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BPI) Ministerstwa Sprawiedliwości (zobacz: strona www.bip.ms.gov.pl - zakładka „rejestry i ewidencje”, dział „lista sądów powszechnych”, albo wyszukiwarka sądów powszechnych)

 

Uwaga!  Powyższe zasady odnoszą się również do pozwu o separację. Z tym, że separacja może być orzeczona również w postępowaniu nieprocesowym na zgodny wniosek małżonków, jeśli nie mają małoletnich dzieci.

 

stan prawny na 24.09.2014

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2014.101)