kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak zakończyć nieudane małżeństwo?

Mamy dwa rozwiązania prawne, aby przerwać nieudane małżeństwo. Możemy wystąpić do sądu o rozwód, albo o separację. 

Rozwód

Rozwiązania małżeństwa przez rozwód może żądać każde z małżonków. Rozwód uzyskuje się jednak dopiero wówczas, gdy sąd stwierdzi, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. 

 

Rozkładem zupełnym pożycia małżeńskiego określa się sytuację, w której nie istnieje między parą więź duchowa, fizyczna oraz gospodarcza, gdy małżeństwo całkowicie przestaje funkcjonować. O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego można mówić natomiast wówczas, gdy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy odnowienie więzi między małżonkami już nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków. 

 

Najczęstszymi przyczynami rozpadu małżeństwa są:

  • niedochowanie wierności małżeńskiej, 
  • nadużywanie alkoholu lub innych środków odurzających, 
  • przemoc wobec członków rodziny, 
  • trudności mieszkaniowe,
  • nieporozumienia na tle finansowym, 
  • niezgodność charakterów,
  • długotrwały wyjazd jednego z małżonków za granicę.

Warto zaznaczyć, że przy braku więzi duchowej i fizycznej mogą pozostać między małżonkami pewne elementy więzi gospodarczej wywołane szczególnymi okolicznościami np. wspólnym zamieszkiwaniem. W takim przypadku rozkład pożycia można uznać jednak za zupełny i można wystąpić o rozwód. Natomiast są sytuacje, kiedy pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny. Dzieje się tak, gdy:

  • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci;
  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. gdy przyczyną wystąpienia o rozwód jest nieuleczalna choroba drugiego małżonka);
  • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (np. o rozwód występuje osoba, która nie dochowała wierności i która chce ułożyć sobie życie z nowym partnerem). 

W ostatnim z wymienionych przypadków rozwód jest możliwy, jeśli drugi małżonek wyrazi na to zgodę lub też odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (np. o rozwód wystąpił mąż, który nie dochował wierności, chce ułożyć sobie życie z nową partnerką, z która spodziewa się dziecka). 

 

Od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, małżonkowie stają się osobami wolnymi. Ustaje też między nimi wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą wrócić do nazwisk noszonych przed ślubem. Mogą zawrzeć nowe małżeństwo.

Separacja 

O separację można wystąpić, kiedy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny, ale nie trwały rozkład pożycia. Czyli nie ma już między małżonkami więzi duchowej, fizycznej, gospodarczej, ale istnieje szansa na jej odnowienie. 

 

Jeśli małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, sąd orzeka separację na ich zgodne żądanie. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeknie rozwód. 

 

Orzeczenie separacji (podobnie jak rozwodu) jest niedopuszczalne, gdy ucierpiałyby na tym wspólne małoletnie dzieci małżonków albo orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

 

Separacja orzeczona przez sąd rodzi podobne skutki prawne jak rozwód. Małżonkowie nie mogą jednak zawrzeć powtórnego małżeństwa. Nie jest też możliwy powrót do nazwiska noszonego przed ślubem. 

 

stan prawny na 24.09.2014

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788): art. 56, 59, 61.1, 61.2