kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak zawrzeć małżeństwo?

Decydując się na zawarcie małżeństwa możemy wziąć ślub cywilny albo wyznaniowy. 

małżeństwo cywilne 

Ślub cywilny bierzemy w urzędzie stanu cywilnego, czyli gminnej jednostce organizacyjnej, która została powołana do rejestracji zdarzeń, takich jak narodziny, zawarcie małżeństwa, zgon. Zawarcie małżeństwa cywilnego jest czynnością administracyjną. Polega na złożeniu - w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego i dwóch dorosłych świadków - oświadczenia, że wstępuje się w związek małżeński. W Polsce możliwość zawarcia śluby mają jedynie osoby odmiennej płci. 

Ceremonia

Ceremonia ślubu cywilnego trwa około piętnastu minut. Kierownik urzędu stanu cywilnego wygłasza mowę, a ślubująca sobie para powtarza na głos treść oświadczenia, którego standardowa formuła brzmi: „Świadoma(y) praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię przyszłej żony/męża) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe”.

 

Przyszli małżonkowie (w dokumentach urzędowych możemy spotkać się z mało romantycznym pojęciem „nupturienci” oznaczającym osoby mające zawrzeć związek małżeński) mogą rozbudować treść standardowego oświadczenia składanego w urzędzie stanu cywilnego, jeśli chcą, aby nabrało charakteru indywidualnego. Taką zmienioną treść przysięgi skonsultujmy jednak z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

 

Po złożeniu oświadczeń, podpisuje się akt małżeństwa i Państwo Młodzi zakładają sobie wzajemnie obrączki. Następnie jest czas na życzenia od zaproszonych gości.

Wybór urzędu, termin uroczystości, dokumenty 

Ślub cywilny możemy wziąć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja). Uroczystość zawarcia małżeństwa odbędzie się najwcześniej po upływie miesiąca i jednego dnia od daty dostarczenia do urzędu stanu cywilnego dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach można jednak zwrócić się z prośbą o przyśpieszenie terminu. 

 

Dokumenty potrzebne, aby zawrzeć małżeństwo cywilne to:

 • dowód osobisty,
 • odpis skrócony aktu urodzenia. 

W szczególnej sytuacji osobistej mogą być potrzebne dokumenty dodatkowe. Wdowiec albo wdowa dostarczają do urzędu stanu cywilnego odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (a w niektórych przypadkach odpis skrócony aktu małżeństwa). Osoba rozwiedziona dołącza odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, ewentualnie prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie. Kobieta pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia dołącza do podstawowych dokumentów postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa. Od cudzoziemca będzie wymagany natomiast dokument tożsamości, odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo) oraz w sytuacji, gdy jest rozwiedziony(a) lub owdowiały(a) - dokument potwierdzający ten fakt.

 

Wszystkie dokumenty wystawiane za granicą dostarczamy do urzędu stanu cywilnego przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Osoba, która nie posługuje się językiem polskim, oświadczenie woli o zawarciu związku małżeńskiego składa w obecności tłumacza przysięgłego. Koszty ponoszą przyszli małżonkowie. 

Koszt

Koszty ślubu cywilnego to kwota od 80 zł do 200 zł. Składa się na nią: opłata skarbowa w wysokości 84 zł, wydanie skróconego odpisu aktu urodzenia – 20 zł (dotyczy urzędu, w którym pobieramy dokument, jeśli nie jest to urząd, w którym zawieramy małżeństwo), oprawa muzyczna – od 50 zł do 100 zł (ten koszt nie jest obowiązkowy).

Nazwisko po ślubie

Każdy z nas może zdecydować o tym, jakie nazwisko będzie nosić po ślubie. Oświadczenie w tej sprawie składa się kierownikowi urzędu stanu cywilnego bezpośrednio po zawarciu małżeństwa.

 

Możliwe są tu następujące rozwiązania: 

 • możemy nosić wspólne nazwisko, które jest dotychczasowym nazwiskiem jednego z nas (najczęściej kobieta przyjmuje nazwisko mężczyzny, ale nie jest to wymóg i równie dobrze mężczyzna może przyjąć nazwisko kobiety), 
 • możemy zachować swoje dotychczasowe nazwiska, 
 • możemy połączyć nazwisko małżonka ze swoim nazwiskiem (może ono mieć nie więcej niż 2 człony). 

Jeżeli nie złożymy oświadczeń co do nazwiska, każde z nas pozostaje przy nazwisku dotychczasowym.

 

małżeństwo wyznaniowe

W niektórych kościołach i związkach wyznaniowych w Polsce można wziąć ślub, który będzie miał skutki cywilnoprawne, czyli takie jak małżeństwo zawarte w urzędzie stanu cywilnego. Małżeństwo wyznaniowe zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta w obecności duchownego i dwóch świadków oświadczą wolę wstąpienia w związek małżeński. 

 

W Polsce zawarcie małżeństwa wyznaniowego jest możliwe w jedenastu kościołach i związkach wyznaniowych. Są nimi:

 • Kościół katolicki (rzymskokatolicki, grekokatolicki, neounicki, ormiański), 
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, 
 • Kościół Chrześcijan Baptystów, 
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski, 
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, 
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany, 
 • Kościół Polskokatolicki, 
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów, 
 • Kościół Zielonoświątkowy, 
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, 
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Bliższe informacje związane z zawarciem małżeństwa wyznaniowego uzyskamy w urzędzie stanu cywilnego oraz u duchownego reprezentującego kościół lub związek wyznaniowy, którego jesteśmy członkami (np. w kościele katolickim więcej informacji otrzymamy w kancelarii parafialnej).

 

Decydując się na ślub wyznaniowy, potrzebujemy uzyskać wcześniej od kierownika urzędu stanu cywilnego (w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Takie zaświadczenie będzie zawierało również informacje odnośnie decyzji narzeczonych w sprawie nazwiska, jakie przyjmą po ślubie oraz nazwisk ich dzieci. 

Ceremonia

Przebieg ceremonii ślubu wyznaniowego zgodny jest z tradycją w określonym kościele lub związku wyznaniowym. Oświadczenie woli zawarcia małżeństwa powinno jednak zostać spisane i poświadczone podpisem małżonków, duchownego i dwóch świadków. 

 

Po ceremonii ślubu duchowny w ciągu 5 dni od zwarcia małżeństwa przekazuje kierownikowi urzędu stanu cywilnego zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności. Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza wówczas akt małżeństwa. 

 

Uwaga!  Niezależnie od tego, czy wzięliśmy ślub cywilny, czy wyznaniowy, mamy prawo do otrzymania bezpłatnie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa. Zaświadczenie wydane przez urząd stanu cywilnego traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia wystawienia.

 

Czy wiesz, że

Przyjęło się, że świadkami zawarcia małżeństwa zostają kobieta (najczęściej przyjaciółka lub siostra Panny Młodej) i mężczyzna (przyjaciel lub brat Pana Młodego). Druhna i drużba (od słowa „drużba” oznaczającego „przyjaźń”) oprócz pisemnego poświadczenia, że w ich obecności Państwo Młodzi wyrazili wolę zawarcia małżeństwa, pełnią też rolę mniej oficjalną a równie ważną, udzielając swoją obecnością wsparcia Państwu Młodym. Dlatego też na świadków wybieramy zazwyczaj osoby bliskie. Od strony prawnej nie jest istotne, czy świadkami będą kobieta i mężczyzna (możemy wybrać osoby tej samej płci) a jedynie, aby były to osoby pełnoletnie.

 

stan prawny na 24.09.2014

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.1986.36.188 z późn. zm.): art. 1 - 8, 25
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2012.788)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.225.1635 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.1986.36.188 z późn. zm.): art. 54-55