kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jaka jest procedura ubiegania się o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie decyzji. Osoba zainteresowana w celu otrzymania dodatku składa  najpierw  wniosek w tej sprawie na odpowiednim formularzu dostępnym w urzędzie (lub na stronie internetowej danej gminy). Formularz zawiera m.in. dane dotyczące kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, powierzchni lokalu i osiąganych dochodów. Wniosek zostaje rozpatrzony w formie decyzji. Jeśli się z nią nie zgadzamy, możemy złożyć odwołanie, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

wywiad środowiskowy

Polega na tym, że upoważniony pracownik urzędu przychodzi do mieszkania, sprawdza warunki mieszkaniowe, może dopytać o posiadany majątek, oszczędności. Odmowa udzielenia takich informacji, może być podstawą do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. Ponadto, dodatku nie otrzymamy, gdy w wyniku wywiadu okaże się, że majątek jest dużo większy, niż wskazuje na to deklaracja o dochodach, albo że w gospodarstwie domowym faktycznie mieszka inna ilość osób, niż podana w deklaracji.

procedura wypłacania dodatku

Dodatek jest wypłacany na konto osoby lub firmy zarządzającej budynkiem, do 10 dnia każdego miesiąca. Osoba, której przyznano dodatek ma obowiązek uiszczać różnicę pomiędzy wysokością opłat a przyznanym dodatkiem.Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

Dodatek jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po dniu, w którym został złożony wniosek.Jeśli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości.Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku. Jeśli zaległości zostały uregulowane w terminie, wypłaca się dodatek, za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli zaległości nie zostały uregulowane, a decyzja o przyznaniu dodatku wygasła, o ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

Uwaga! Zadłużenie z tytułu opłat nie jest podstawą odmowy przyznania dodatku, ale powstanie zaległości podczas otrzymywania dodatku jest podstawą do wstrzymania świadczenia.
 

 

stan prawny 24.09.2014 r.


Podstawa prawna
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2013.966)