kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Czy można otrzymywać dodatkowe dochody?

Osoby mające przyznaną rentę socjalną mogą mieć dodatkowe dochody, ale aby nie stracić renty trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach. Opisujemy je poniżej.

łączenie renty socjalnej z rentą rodzinną

Ogólna zasada przy pobieraniu świadczeń wypłacanych przez ZUS jest taka, że nawet jeśli spełniamy kryteria do uzyskania różnych świadczeń, to przysługuje nam tylko jedno. Wyjątkiem jest możliwość pobierania renty socjalnej wraz z rentą rodzinną (o ile oczywiście mamy do niej prawo). Istnieje jednak ograniczenie wysokości otrzymywanych świadczeń. Jeśli mamy prawo do tych dwóch świadczeń, to kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od dnia 1 marca 2014 r. kwota najniższej renty wynosi 844, 45 zł (brutto) – czyli 200% daje kwotę 1688,90 zł). To oznacza też, że renta socjalna nie przysługuje, jeśli wysokość renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jeśli chcemy pobierać obydwa świadczenia powinniśmy powiadomić ZUS o tym, jakie świadczenia pobieramy i jakie chcemy pobierać.

łączenie renty socjalnej z dochodami z tytułu pracy zarobkowej lub innymi przychodami

Mając rentę socjalną możemy też pracować i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Jeśli jednak nasze przychody będą wyższe niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, to renta zostanie zawieszona. Kwoty te warto na bieżąco sprawdzać, są podawane na stronie internetowej ZUS. Warto z góry informować ZUS o dodatkowych przychodach, jeśli nasze zarobki osiągną wskaźnik 70% przeciętnego wynagrodzenia, wtedy ZUS zawiesi rentę i jej nie wypłaci przez okres osiągania tych dochodów. Jeśli bowiem nie zgłosimy zarobków do ZUS, ale osiągniemy graniczne przychody, to będziemy musieli zwracać nienależnie pobraną rentę. ZUS wtedy sam pomniejszy wypłacaną nam rentę, aby odzyskać to, co nienależnie pobraliśmy. 

łączenie renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego

Ze względu na to, że renta socjalna przysługuje osobom z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy powstałą w młodym wieku, to zazwyczaj osoby te mają również prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

 

stan prawny 22.09.2014 r.


Podstawa prawna
Ustawa o rencie socjalnej  (t.j. Dz.U.2013.982 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz.U.2003.170.1656)