kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Kto może otrzymać rentę socjalną?

Renta socjalna jest świadczeniem dla osób, które stały się niezdolne do pracy w młodym wieku i zazwyczaj nie miały możliwości podjąć pracy, a tym samym nie mogły „wypracować” tzw. „zwykłej” renty, czyli przyznawanej po przepracowaniu określonego czasu. Ubiegając się o rentę socjalną nie trzeba mieć żadnego stażu składkowego.

Podstawowe warunki otrzymania renty socjalnej to uzyskanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (nie wystarczy częściowa) powstałej w odpowiednim okresie, tj.:

  • przed ukończeniem 18 roku życia lub
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – ale przed ukończeniem 25 roku życia lub
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Wysokość renty socjalnej jest stała, waloryzowana raz w roku na dzień 1 marca (wraz z emeryturami i rentami). Od 1 marca 2014 r. wynosi 709,34 zł (brutto).

Renta socjalna nie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego, świadczeń rentowych z instytucji zagranicznych oraz właścicielom bądź posiadaczom samoistnym nieruchomości rolnej przekraczającej 5 ha przeliczeniowych.
 

Jaka jest procedura ubiegania się o rentę socjalną?


Rentę socjalną przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To oznacza, że wniosek o przyznanie renty socjalnej składamy w swoim oddziale ZUS .

Wniosek w sprawie przyznania renty może również złożyć kierownik ośrodka pomocy społecznej lub inne osoby działające za zgodą osób ubiegających się o to świadczenie – zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie lub ustnie do protokołu.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych wniosek  składa przedstawiciel ustawowy

Do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy dołączyć m.in.:

  1. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy;
  2. zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej;
  3. zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów;
  4. zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej;
  5. zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest ten przychód;
  6.  zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną pobiera to wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, wydane przez wypłacającego wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
  7. zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnię użytków rolnych nieruchomości rolnej.

Po złożeniu wniosku wraz z innymi wymaganymi przez ZUS dokumentami, zostaniemy we-zwani na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. To od jego orzeczenia będzie zależało, czy nabędziemy prawo do renty. Jeśli posiadamy orzeczenie o niepełnosprawności  wydane przez inny organ, to nie ma ono mocy wiążącej do uzyskania renty socjalnej - możemy je dołączyć, ale i tak najważniejsze jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Starając się o rentę powinniśmy wykazać, że jesteśmy całkowicie niezdolni do pracy, a ponadto, że niezdolność ta powstała w odpowiednim okresie. Jeśli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie, które będzie nas uprawniało do renty, to następnie otrzymamy decyzję o przyznaniu renty socjalnej.


Jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że nie jesteśmy całkowicie niezdolni do pracy, bądź nie-zdolność ta powstała w nieodpowiednim okresie (np. po zakończeniu przez nas nauki), a my się z tym nie zgadamy, to w ciągu 14 dni od odebrania tego orzeczenia powinniśmy wnieść skargę do komisji lekarskiej ZUS.

Po tym jak zbada nas komisja lekarska ZUS otrzymamy decyzję o przyznaniu lub odmowie prawa do renty socjalnej. Jeśli decyzja będzie odmowna (np. dlatego, że Komisja Lekarska ZUS też wyda orzeczenie nieuprawniające nas do renty), to mamy prawo odwołać się od tej decyzji do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Dokładne pouczenie o trybie odwołania powinno znajdować się w decyzji ZUS. Odwołanie składa się w terminie 30 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Po prawidłowym wniesieniu odwołania, kwestia przyznania renty zależy od sądu (oraz biegłych sądowych).

 

stan prawny 22.09.2014 r.


Podstawa prawna
Ustawa o rencie socjalnej  (t.j. Dz.U.2013.982 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz.U.2003.170.1656)