kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Kiedy świadczenie ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu?

Od 1 marca 2014 r. kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 991,39 zł. Podlega ona waloryzacji na takich samych zasadach jak emerytury i renty.

Uwaga! Dla osób, które przeszły na świadczenie w związku z utratą prawa do renty, wysokość świadczenia ustalana jest w kwocie renty, nie wyższej niż 991,39 zł.
 

zawieszenie świadczenia

Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu w przypadku:

  • nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej,
  • podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej,
  • osiągania przychodów z pracy lub innej formy zatrudnienia (jeśli istnieje z tego tytułu obowiązek ubezpieczenia społecznego) przekraczających kwotę graniczną równą 70% przeciętnego wynagrodzenia (miesięcznie - 2 555,10 zł, a rocznie 30 661,20 zł).

zmniejszenie świadczenia

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu osiągniętego z tytułu pracy lub innej działalności zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia  przekracza dopuszczalną kwotę równą 25% przeciętnego wynagrodzenia (miesięcznie - 912,60 zł, a rocznie – 10 951,20 zł). Chodzi tu o przeciętne wynagrodzenie w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. Jeśli uzyskane przychody są wyższe, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia.

Przykład

Pan Jan uprawniony do świadczenia przedemerytalnego został zatrudniony jako dozorca. Jego przychody z tego tytułu wynoszą 1200 zł miesięcznie. Jego świadczenie zostanie zatem zmniejszone o kwotę 287,40 zł (różnica między wysokością wynagrodzenia a dopuszczalną kwotą zarobków). Pan Jan otrzyma zatem swoją wypłatę oraz 703,99 zł świadczenia przedemerytalnego.
 
Uwaga! Świadczenie przedemerytalne nie może być zmniejszone do kwoty niższej niż 469,12 zł.  

Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od dnia 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku, w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest korzystniejsza.

Jeśli przychody osiągane przez uprawnionego do świadczenia nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie jest wypłacane w dotychczasowej wysokości. Natomiast w razie przekroczenia tego progu ZUS zmniejsza świadczenie.

W bieżącym okresie rozliczeniowym, który rozpoczął się 1 marca 2014 r. i będzie trwał do 28 lutego 2015 r. dopuszczalna kwota zarobków będzie wyższa, bowiem od 1 marca br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 2 676,40 zł.

 

stan prawny na 23.09.2014 r.


Podstawa prawna
Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2013.170): art. 2, 5, 7, 8, 9.