kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jak ubiegać się o świadczenie?

Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego składamy się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Za miejsce zamieszkania uważa się miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały. Z wnioskiem można wystąpić dopiero po upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne, składając wniosek do ZUS, powinna być nadal zarejestrowana jako bezrobotna.

W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie można odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia proponowanego przez urząd pracy albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Odmowa przyjęcia pracy spowoduje utratę możliwości otrzymania świadczenia przedemerytalnego.

Termin na złożenie wniosku wynosi 30 dni od daty wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Uwaga! Tego terminu nie można przekroczyć.

W przypadku, kiedy osoba ubiegająca się o świadczenie podjęła pracę zarobkową zaproponowaną przez urząd pracy albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, to termin na złożenie wniosku wynosi 14 dni od ustania zatrudnienia.

Do wniosku dołączamy odpowiednie dokumenty lub oświadczenia stwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie świadczenia. Lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie ZUS -  http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2655

O przyznaniu świadczenia przedemerytalnego albo odmowie ZUS rozstrzyga w drodze decyzji. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (zobacz - lista sądów okręgowych).

Świadczenie przedemerytalne przysługuje od następnego dnia po dniu złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami.

 

stan prawny na 23.09.2014 r.


Podstawa prawna
Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2013.170): art. 7,8.