kontakt | mapa serwisu | newsletter | dodaj wiadomość
Jakie trzeba spełnić warunki?

Warunki nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego zależą od tego, z jakich powodów pozostajemy bez pracy. Poniżej przedstawiamy sytuacje i warunki konieczne, aby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego. Oddzielnie omawiamy warunki dla kobiet, oddzielnie dla mężczyzn.
 

KOBIETY

1) rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy

W tej sytuacji kobieta ma prawo do świadczenia przedemerytalnego jeśli:

 • była zatrudniona u tego pracodawcy przez czas nie krótszy niż 6 miesięcy,
 • ukończyła co najmniej 56 lat,
 • okres uprawniający ją do emerytury wynosi co najmniej 20 lat.

Uwaga! Jeśli okres uprawniający do emerytury wynosił co najmniej 34 lata przed końcem roku poprzedzającego rozwiązanie umowy, to kobieta może przejść na świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek.

Podane wyżej warunki dotyczą również kobiet, z którymi z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy rozwiązano stosunek służbowy, czyli stosunek pracy powstały na podstawie mianowania (tak zatrudniani są np. policjanci, sędziowie, funkcjonariusze służby celnej). 

 

2) rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w wyniku zwolnień grupowych lub likwidacji stanowiska pracy)

W tej sytuacji kobieta ma prawo do świadczenia przedemerytalnego jeśli:

 • była zatrudniona u tego pracodawcy przez czas nie krótszy niż 6 miesięcy,
 • ukończyła co najmniej 55 lat,
 • okres uprawniający ją do emerytury wynosi co najmniej 30 lat.

Uwaga! Jeśli okres uprawniający do emerytury wynosi co najmniej 35 lat, to kobieta może przejść na świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek.

Podane wyżej warunki dotyczą również kobiet, z którymi z tych przyczyn rozwiązano stosunek służbowy.

 

3) ogłoszenie upadłości własnej firmy

W tej sytuacji kobieta ma prawo do świadczenia przedemerytalnego jeśli:

 • ukończyła co najmniej 56 lat,
 • okres uprawniający ją do emerytury wynosi co najmniej 20 lat,
 • prowadziła nieprzerwanie i przez co najmniej 24 miesiące pozarolniczą działalność gospodarczą i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenie społeczne.

4) ustanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

W tej sytuacji kobieta ma prawo do świadczenia przedemerytalnego jeżeli:

 • do dnia ustania prawa do renty ukończyła co najmniej 55 lat,
 • wykaże okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat, które przypadają przed dniem ustania prawa do renty,
 • pobierała rentę nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat.

Uwaga! Aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne należy zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty.

We wszystkich opisanych wyżej sytuacjach należy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i przez co najmniej 6 miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

 

MĘŻCZYŹNI

1) rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy

W tej sytuacji mężczyzna ma prawo do świadczenia przedemerytalnego jeżeli:

 • był zatrudniony u tego pracodawcy przez czas nie krótszy niż 6 miesięcy,
 • ukończył co najmniej 61 lat,
 • jego okres uprawniający do emerytury wynosi co najmniej 25 lat.

Uwaga! Mężczyzna, w przypadku którego okres uprawniający do emerytury wynosił co najmniej 39 lat przed końcem roku poprzedzającego rozwiązanie umowy, może przejść na świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek.

Podane wyżej sytuacje i warunki dotyczą również mężczyzn, z którymi rozwiązano stosunek służobowy, czyli stosunek pracy powstały na podstawie mianowania (tak zatrudniani są np. policjanci, sędziowie, funkcjonariusze służby celnej).  
 

2) rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w wyniku zwolnień grupowych lub likwidacji stanowiska pracy)

W tej sytuacji mężczyzna ma prawo do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli:

 • był zatrudniony u tego pracodawcy przez czas nie krótszy niż 6 miesięcy,
 • ukończył co najmniej 60 lat,
 • ma okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat.

Uwaga! Mężczyzna, którego okres uprawniający do emerytury wynosi co najmniej 40 lat, może przejść na świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek.

Podane wyżej warunki dotyczą również mężczyzn, z którymi z tych przyczyn rozwiązano stosunek służbowy.
 

3) ogłoszenie upadłości własnej firmy

W tej sytuacji mężczyzna ma prawo do świadczenia przedemerytalnego jeśli:

 • ukończył co najmniej 61 lat,
 • jego okres uprawniający do emerytury wynosi co najmniej 25 lat,
 • prowadził nieprzerwanie i przez co najmniej 24 miesiące pozarolniczą działalność gospodarczą i za ten okres opłacił składki na ubezpieczenie społeczne.

4) ustanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

W tej sytuacji prawo do świadczenia przedemerytalnego może nabyć mężczyzna, który:

 • do dnia ustania prawa do renty ukończył co najmniej 60 lat,
 • wykaże okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 25 lat, które przypadają przed dniem ustania prawa do renty,
 • pobierał rentę nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat.


Uwaga! Aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne należy zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty.

We wszystkich opisanych wyżej sytuacjach mężczyzna konieczne jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i przez co najmniej 6 miesięcy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

 

stan prawny na 23.09.2014 r.


Podstawa prawna
Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2013.170): art. 2