DZIŚ

Lublin. Szkolenie "Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów kpa oraz świadczenia „dobry start 300+”"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów kpa oraz świadczenia „dobry start 300+” - warsztaty". Szkolenie odbędzie się 25 października 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

A A A

2018-10-10, 08.44

Korzyści ze szkolenia:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym w zakresie weryfikacji prawa do stypendium
 • poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawie stypendiów szkolnych
 • możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych
 • uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia potwierdzające nabycie kwalifikacji oraz materiał szkoleniowy z wzorami przydatnych pism
 • poznanie aspektów przyznawania i rozliczania stypendium za okres wrzesień–grudzień, styczeń-czerwiec w danym roku szkolnym
 • zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji świadczenia „Dobry start” 300 +.

Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów miast i gmin, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów.

Prowadzący szkolenie: socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autorka i koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

Program szkolenia:

I. Charakterystyka stypendiów i zasiłków szkolnych

II. Postępowanie w zakresie przyznawania świadczeń

 • Uczniowie, którym przysługuje prawo do stypendiów i zasiłków szkolnych.
 • Typy i rodzaje szkół, których uczniowie są uprawnieni do świadczeń pomocy materialnej dla ucznió
 • Wyjaśnienie okresu przysługiwania stypendiów i zasiłków szkolnych – do 24 roku życia i do ukończenia obowiązku nauki
 • Wyjaśnienie pojęć obowiązek szkolny, obowiązek nauki i ich wpływu na prawo do stypendium szkolnego
 • Pojęcie miejsca zamieszkania ucznia, rodziców ucznia i sposób ich dokumentowania
 • Organ właściwy w sprawie
 • Właściwość miejscowa organu przyznającego świadczenie w przypadkach zamieszkiwania ucznia w miejscach innych niż miejsce zamieszkania rodzica np. w miejscowościach pobierania nauki
 • Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych

a) Zdefiniowanie powodów trudnej sytuacji materialnej uczniów jako przesłanki uprawniającej do stypendium szkolnego

b) Warunek spełniania kryterium dochodowego

c) Definicja i zasady ustalania dochodu

 • umocowanie prawne
 • obliczanie dochodów z gospodarstwa rolnego ze względu na tytuł prawny do niego np. własność, współwłasność, dzierżawa oraz użytkowanie
 • odliczanie składek KRUS od dochodu, w tym za właścicieli, domowników, składek zaległych, nieopłaconych
 • ustalanie i dokumentowanie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz według ryczałtu
 • wliczanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu np. wybrane świadczenia socjalne, diety, ryczałty, prace dorywcze, dochody oraz dochodów jednorazowych i dochodów za dany okres
 • postępowanie w sytuacji utraty / uzyskania dochodu
 • postępowanie w przypadku zmiany wysokości dochodów po przyznaniu stypendium
 • Zasiłek szkolny
 • wyjaśnienie pojęcia zdarzenia o charakterze losowym
 • czas na złożenie wniosku
 • świadczenie jednorazowe, które jednak może być udzielane wielokrotnie temu samemu uczniowi
 • wymóg rozliczenia świadczenia
 • Formy stypendium oraz proces wydawania i realizacji decyzji
 • przebieg postępowania od przyjęcia wniosku do wydania decyzji
 • osoby uprawnione do złożenia wniosku
 • kwestia złożenia wniosku przez osobę niebędącą stroną postepowania np. wniosek złożony przez dyrektora szkoły
 • terminy ustawowe na złożenia wniosku, przekroczenie terminu
 • odzwierciedlenie form stypendium szkolnego w treści decyzji, tzn. wydatków na które można udzielić stypendium szkolnego
 • wyszczególnienie kwestii pomocy pieniężnej
 • wysokość stypendium w kontekście wysokości zasiłku rodzinnego
 • okres przyznania świadczeń
 • świadczenie, które można realizować miesięcznie, jednorazowo albo w innych odstępach czasowych w ciągu roku szkolnego
 • stosowanie procedury administracyjnej o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zawiadomienia, pouczenia wezwania i terminy

 • schemat postępowania w procesie przyznawania stypendium, w tym prawidłowość gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów szkolnych
 • postępowanie w okresie przyznania/pobierania stypendium szkolnego w sytuacji zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia np. zmiana wysokości dochodów, zmiana miejsca zamieszkania, utrata władzy rodzicielskiej, utrata statusu ucznia
 • „Katalog wydatków kwalifikowalnych” do stypendium szkolnego, w tym okres ponoszenia wydatków, zróżnicowany katalog wydatków o charakterze edukacyjnym, ewentualne ograniczenia co do ceny i ilości wyposażenia uczniów w artykuły sportowe i komputerowe, okres ponoszenia wydatków

Realizacja decyzji – terminy wypłat, dokumentowanie refundacji kosztów beneficjentów pomocy, rozliczanie, kontrola bieżąca, weryfikacja, przyczyny wstrzymania wypłat

 • Postępowanie w zakresie wstrzymania, cofnięcia, zwrotu stypendium. Wygaśnięcie decyzji
 • wyjaśnienie okoliczności cofnięcia lub wstrzymania stypendium
 • ustalenie nienależnie pobranych świadczeń
 • żądanie zwrotu w całości lub części oraz odstąpienie od żądania zwrotu całości lub części nienależnie pobranych świadczeń

III. Omówienie przepisów KPA mających zastosowanie w sprawie, w tym

 • prawo czynnego udziału w postępowaniu
 • możliwość zażalenie na bezczynność, opieszałość organu
 • niezwłoczne rozpatrzenie danej sprawy
 • prawomocność, ostateczność decyzji
 • zrzeczenie prawa się do odwołania potwierdzanie za zgodność z oryginałem

IV. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

V. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom w świetle orzecznictwa administracyjnego

VI. Świadczenie „Dobry start” 300 + : przesłanki pozytywne i negatywne, adresaci świadczenia; organ właściwy w sprawie; procedura postępowania w sprawie od wniosku aż po realizację świadczenia, świadczenie nienależnie pobrane; termin i sposób załatwienia sprawy, zadania gminy i koszty związane z obsługą programu

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 11 października, cena po 11 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
data wydarzenia: 2018-10-25
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
adres: 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 64 40, faks: 81 532 84 65
e-mail: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.