DZIŚ

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i C wraz z rozbudową i doposażeniem

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i C wraz z rozbudową i doposażeniem. Termin składania ofert upływa 30 lipca 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-07-09, 16.06

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu A i C zwanego dalej „ŚDS”, w obiekcie który spełnia warunki sanitarne i bezpieczeństwa do przebywania w nim osób.

Zadanie ma na celu wsparcie osób chorych psychicznie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz dążeniu do usamodzielnienia się uczestników ŚDS dzięki postępowaniu wspierająco - aktywizującemu, poprawy ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

UCZESTNICY ZAJĘĆ W ŚDS
1. ŚDS typu A i C przeznaczony jest dla osób chorych psychicznie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
2. Uczestnikami zajęć mogą być:
a. osoby z decyzją administracyjną (czasową), wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu – na okres nie dłuższy niż 3 m-ce konieczny do dokonania przez
zespół wspierająco-aktywizujący Domu oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego oraz okresu, jaki będzie
niezbędny do jego realizacji,
b. osoby, które po dokonaniu oceny dalszych możliwości uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego zostaną
skierowane do Domu na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, c. osoby, które wymagają przedłużenia okresu skierowania do Domu, w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej.
3. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPS we Wrocławiu. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tej placówce wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
4. Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa.

FUNKCJONOWANIE DOMU

1. Za opracowanie dokumentów związanych z działalnością ŚDS, które wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez podmiot zlecający realizację zadania odpowiedzialny jest kierownik Domu.

2. Funkcjonowanie Domu określają:

a. statut,

b. regulamin organizacyjny,

c. program działalności Domu i plany pracy Domu na każdy rok.

3. Powyższe dokumenty Oferent ma obowiązek udostępnić na prośbę Zleceniodawcy oraz MOPS.

4. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe.

5. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii lub wakacji na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

ŚWIADCZONE USŁUGI

1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie

pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

4. poradnictwo psychologiczne;

5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

7. niezbędna opieka;

8. terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

9. dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy lub w ramach treningu kulinarnego;

10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Podmiot prowadzący ŚDS zobowiązany będzie do prowadzenia placówki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.), Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) oraz innymi przepisami właściwymi do realizowania zleconego zadania.

W ramach środków inwestycyjnych oferent dobuduje do istniejącego budynku ŚDS dodatkowy budynek o powierzchni użytkowej przynajmniej 80 m2, który przydatny będzie do realizacji zadania tj. poszerzenia ŚDS o 10 miejsc.

W przypadku zrealizowania inwestycji, o której mowa powyżej oferent doposaży dobudowany budynek wyposażeniem o wartości 50.000 zł. Środki te nie mogą być wykorzystane w przypadku niezrealizowania inwestycji rozbudowy ŚDS.

Wszelkie zakupy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty bądź inne dokumenty dopuszczające je do użytkowania, określone przepisami prawa o ile są niezbędne.

Środki finansowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne i doposażenie dobudowanego budynku nie mogą zostać przeznaczone na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy. Oferent zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne oraz doposażenie w przypadku niepełnego wykorzystania.

Środki przeznaczone na inwestycję w wysokości 200.000,00 zł oraz doposażenie dobudowanego budynku w wysokości 50.000 zł muszą zostać wykorzystane w roku, w którym zostały przekazane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-07-09 do 2018-07-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.