DZIŚ

PFRON: konsultacje dotyczące wypracowania kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących wypracowania kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-03-27, 16.36

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie konsultacji dotyczących wypracowania kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż na wniosek organizacji pozarządowych termin na składanie „Koncepcji kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym" został przedłużony do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Przypominamy, iż skan dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej oraz wersję edytowalną dokumentu (plik MS Word) należy przesłać na adres: .

W związku z powyższym planowany harmonogram poszczególnych etapów konsultacji przedstawia się obecnie następująco:

Etap pierwszy do dnia 16 kwietnia 2018 roku – przedłożenie przez organizacje pozarządowe opracowania pn. „Koncepcja kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”;

Etap drugi do dnia 30 kwietnia 2018 roku – udostępnienie (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej PFRON) przedłożonych w ramach etapu pierwszego „Koncepcji kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań (…)” do społecznej oceny, wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag;

Etap trzeci do dnia 18 maja 2018 roku – zorganizowanie spotkań konsultacyjnych podczas których zostaną przedyskutowane nadesłane przez organizacje pozarządowe koncepcje kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań.

W ocenie Funduszu modyfikacja trybu zlecania realizacji zadań powinna zmierzać do optymalizacji dotychczasowych rozwiązań i przyjęcia takiego modelu realizacji konkursów, który zabezpieczałby racjonalność i efektywność wydatkowania środków publicznych, przy możliwie najbardziej sprzyjających i elastycznych dla organizacji pozarządowych warunkach.

Zmianie powinno ulec podejście do statusu organizacji pozarządowych, przy uwzględnieniu przedmiotu, celu, zakresu oraz skali działania danej organizacji, w tym w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia, planowanego do realizacji ze środków PFRON, również ze względu na jego wartość kosztorysową. W ślad za tym może dokonać się podział, w ramach konkursu PFRON i przewidzianych kierunków pomocy, na małe, średnie oraz duże projekty, a dla każdego z rodzajów realizowanych przedsięwzięć mogą zostać ustalone przedziały kwotowe.

Do systemu oceny wniosków powinny zostać włączone również kryteria strategiczne (dodatkowo punktowane), które zostaną zróżnicowane w odniesieniu do poszczególnych typów projektów i zakładanych do osiągnięcia celów. Ma to znaczenie, między innymi, dla odpowiedniego stosowania zasady wyrównywania szans i stymulowania rozwoju polityk publicznych z udziałem organizacji pozarządowych. Przykładem tak rozumianych kryteriów strategicznych może być realizacja zadań publicznych w oparciu o zasadę partnerstwa, mogą to być też preferencje dla organizacji działających na terytorium o słabo rozwiniętej infrastrukturze społecznej, o niskiej aktywności społecznej mieszkańców, słabo rozwiniętym wolontariacie.

System oceny merytorycznej wniosków powinien zostać, zdaniem PFRON, uzupełniony o udział zewnętrznych, niezależnych ekspertów, z uwzględnieniem zasady bezstronności i wykluczenia konfliktu interesów. Dzięki temu może powstać mieszany system oceny wniosków, opierający się na współpracy komisji konkursowej i niezależnych ekspertów. Wyłonienie ekspertów musi opierać się o kryterium kompetencji właściwych dla merytorycznej treści i określonego zakresu poszczególnych kierunków pomocy i związanych z tym warunków konkursowych. Powstaną w ten sposób specjalistyczne grupy ekspertów, gwarantujące profesjonalną ocenę wniosków. Mieszany model pozwoli także na środowiskową integrację, na zasadzie wzajemności, wspartą także przewidzianymi intensywnymi szkoleniami dotyczącymi systemu i kryteriów oceny wniosków.

Fundusz zachęca do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania propozycji, które pozwolą na wypracowanie przyjaznych dla organizacji pozarządowych procedur, zapewniających wsparcie adekwatne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przedłożone w ramach etapu pierwszego „Koncepcje kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” powinny zostać opracowane przez organizacje pozarządowe z uwzględnieniem następujących warunków:

  • tryb zlecania realizacji zadań musi być zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w szczególności:
  1. musi zostać zachowana formuła konkursowa – przeprowadzenie konkursu musi nastąpić z poszanowaniem trzech zasad: równych szans, równego traktowania podmiotów oraz konkurencyjności; wszystkie podmioty, biorące udział w konkursie muszą podlegać tym samym zasadom, które podawane są do publicznej wiadomości w dniu ogłoszenia konkursu,
  2. ocena merytoryczna wniosków musi zostać przeprowadzona przez komisję konkursową w skład której wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie) oraz pracownicy PFRON;
  • rodzaje zadań zlecanych organizacjom pozarządowym nie mogą wykraczać poza katalog określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945);
  • zadania, o których mowa we wskazanych powyżej rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej powinny zostać pogrupowane według odpowiednich kierunków pomocy, a w ramach danego kierunku pomocy według odpowiednich typy projektów; w opracowaniu powinny zostać zaproponowane nazwy poszczególnych kierunków pomocy i typów projektów;
  • dokument powinien mieć charakter spójny i kompleksowy, powinien zawierać propozycję trybu składania, rozpatrywania, realizacji i rozliczania projektów – celem prowadzonych konsultacji jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, a nie zgłaszanie propozycji zmian do aktualnie obowiązujących „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”;
  • dokument powinien zawierać propozycję sposobu oceny efektywności (rezultatów) realizacji projektów w odniesieniu do poniesionych nakładów;
  • tryb zlecania realizacji zadań musi mieć charakter uniwersalny – musi uwzględniać różnorodność docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektów (osób z niepełnosprawnościami), np. ze względu na wiek lub rodzaj niepełnosprawności;
  • nabór wniosków w ramach konkursu musi zostać przeprowadzony za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Prosimy o składanie „Koncepcji kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” na adres: , do dnia 30 marca 2018 roku. Należy przesłać skan dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej oraz wersję edytowalną dokumentu (plik MS Word).

Szczegóły dotyczące kolejnych etapów konsultacji zostaną podane w odrębnych komunikatach.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-03-27 do 2018-04-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.