DZIŚ

I konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. Oferty należy składać do 14 grudnia 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-12-06, 13.14
Ministerstwo Sprawiedliwości. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

(Program I, Priorytet I) Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym

(Program I, Priorytet II) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.

Oferentami nie mogą być podmioty, które:
1) w statutach określają wyłącznie takie cele działalności, które nie obejmują swoim zakresem przedmiotu konkursu określonego w § 4,
2) wykorzystały niezgodnie z przeznaczeniem nie więcej niż 10 % przyznanych środków w ramach dotacji – podmioty te, na podstawie art. 43 § 15a ustawy, nie mogą brać udziału w otwartym konkursie ofert do dnia zwrotu środków wraz z odsetkami,
3) wykorzystały niezgodnie z przeznaczeniem co najmniej 10 % przyznanych im środków w ramach dotacji - podmioty te, na podstawie art. 43 § 15b ustawy, nie mogą brać udziału w otwartym konkursie ofert do dnia zwrotu środków wraz z odsetkami i przez następne 12 miesięcy od tego dnia,

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: . Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Oferty - sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia - wraz z załącznikami, należy składać w formie papierowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).

Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie na następujący adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Aleje Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta do I Konkursu w Programie I Priorytecie I i II z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 – Pomoc Pokrzywdzonym i Świadkom, DSRiN-V-7211-242/17 NIE OTWIERAĆ” Strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinny być ponumerowane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

data wydarzenia: od 2017-12-06 do 2017-12-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.